Ekoinfonet - Auditor wymagań prawnychRozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej

podstawa: Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
Akty zmienione:
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej

Dz.U. 2018 poz. 1395

Ogloszony: 2018-07-20

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych

podstawa: Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
Akty zmienione:
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych

Dz.U. 2018 poz. 1394

Ogloszony: 2018-07-20

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych

podstawa: Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
Akty zmienione:
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych

Dz.U. 2018 poz. 1393

Ogloszony: 2018-07-20

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie kursów dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych i pojazdów przewożących wartości pieniężne

podstawa: Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
Akt ujednolicony:
Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 15 maja 2013 r. w sprawie kursów dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych i pojazdów przewożących wartości pieniężne

Dz.U. 2018 poz. 1392

Ogloszony: 2018-07-20

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie umundurowania i wyposażenia polowego funkcjonariuszy Służby Więziennej

podstawa: Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej

Dz.U. 2018 poz. 1391

Ogloszony: 2018-07-20

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2018 r. w sprawie przeniesienia planowanych wydatków budżetowych określonych w ustawie budżetowej na rok 2018

podstawa: Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2018 r. w sprawie przeniesienia planowanych wydatków budżetowych określonych w ustawie budżetowej na rok 2018

Dz.U. 2018 poz. 1390

Ogloszony: 2018-07-20

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie mianowania policjantów na stopnie policyjne

podstawa: Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji.
Akty zmienione:
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 lipca 2007 r. w sprawie mianowania policjantów na stopnie policyjne

Dz.U. 2018 poz. 1389

Ogloszony: 2018-07-20

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania w zakresie formularzy mandatu karnego, mandatów karnych generowanych przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego, grzywien nakładanych w drodze mandatu karnego oraz podmiotów nabywających odpłatnie formularze mandatu karnego

podstawa: Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia.
Akty zmienione:
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie postępowania w zakresie formularzy mandatu karnego, mandatów karnych generowanych przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego, grzywien nakładanych w drodze mandatu karnego oraz podmiotów nabywających odpłatnie formularze mandatu karnego

Dz.U. 2018 poz. 1388

Ogloszony: 2018-07-20

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 17 lipca 2018 r. sygn. akt K 9/17

Akty zmienione:
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego.
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy.
Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia.

Dz.U. 2018 poz. 1387

Ogloszony: 2018-07-19

Obwieszczenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie egzaminów z języka polskiego jako obcego

podstawa: Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
Akt ujednolicony:
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie egzaminów z języka polskiego jako obcego

Dz.U. 2018 poz. 1386

Ogloszony: 2018-07-19

Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie szczegółowego wykazu wyrobów podlegających ocenie zgodności oraz sposobu i trybu przeprowadzania oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności państwa

podstawa: Ustawa z dnia 17 listopada 2006 r. o systemie oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa
Akt ujednolicony:
Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowego wykazu wyrobów podlegających ocenie zgodności oraz sposobu i trybu przeprowadzania oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności państwa

Dz.U. 2018 poz. 1385

Ogloszony: 2018-07-19

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru formularza wykazu producentów, którzy spełnili wymagania dotyczące produkcji w rolnictwie ekologicznym, oraz sposobu jego przekazywania

podstawa: Ustawa z dnia 25 czerwca 2009 r. o rolnictwie ekologicznym
Akty zmienione:
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 sierpnia 2015 r. w sprawie wzoru formularza wykazu producentów, którzy spełnili wymagania dotyczące produkcji w rolnictwie ekologicznym, oraz sposobu jego przekazywania

Dz.U. 2018 poz. 1384

Ogloszony: 2018-07-18

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

podstawa: Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
Akty zmienione:
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 sierpnia 2016 r. w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

Dz.U. 2018 poz. 1383

Ogloszony: 2018-07-18

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ewidencji ludności

podstawa: Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
Akt ujednolicony:
Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności

Dz.U. 2018 poz. 1382

Ogloszony: 2018-07-18

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 lipca 2018 r. w sprawie limitu przyjęć na kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny

podstawa: Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym

Dz.U. 2018 poz. 1381

Ogloszony: 2018-07-18

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego

podstawa: Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
Akt ujednolicony:
Ustawa z dnia 12 lutego 2009 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego

Dz.U. 2018 poz. 1380

Ogloszony: 2018-07-18

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ustanowieniu Krzyża Zachodniego

podstawa: Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
Akt ujednolicony:
Ustawa z dnia 7 kwietnia 2017 r. o ustanowieniu Krzyża Zachodniego

Dz.U. 2018 poz. 1379

Ogloszony: 2018-07-18

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych

podstawa: Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
Akt ujednolicony:
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych

Dz.U. 2018 poz. 1378

Ogloszony: 2018-07-18

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu dokonywania zamiany nieruchomości

podstawa: Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa
Akty zmienione:
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 marca 2009 r. w sprawie warunków i trybu dokonywania zamiany nieruchomości

Dz.U. 2018 poz. 1377

Ogloszony: 2018-07-18

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych

podstawa: Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
Akt ujednolicony:
Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

Dz.U. 2018 poz. 1376

Ogloszony: 2018-07-17

Ustawa z dnia 7 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw

Akty zmienione:
Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi.
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne.
Ustawa z dnia 18 marca 2011 r. o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
Ustawa z dnia 19 grudnia 2014 r. o zmianie ustawy - Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw

Dz.U. 2018 poz. 1375

Ogloszony: 2018-07-17

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego

podstawa: Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
Akt ujednolicony:
Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego

Dz.U. 2018 poz. 1374

Ogloszony: 2018-07-17

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

podstawa: Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
Akty zmienione:
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

Dz.U. 2018 poz. 1373

Ogloszony: 2018-07-17

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie mianowania na stopnie funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa

podstawa: Ustawa z dnia 8 grudnia 2017 r. o Służbie Ochrony Państwa

Dz.U. 2018 poz. 1372

Ogloszony: 2018-07-17

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2018 r. w sprawie wysokości zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2019 r.

podstawa: Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Dz.U. 2018 poz. 1371

Ogloszony: 2018-07-17

Oświadczenie rządowe z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie mocy obowiązującej Konwencji wielostronnej implementującej środki traktatowego prawa podatkowego mające na celu zapobieganie erozji podstawy opodatkowania i przenoszeniu zysku, sporządzonej w Paryżu dnia 24 listopada 2016 r.

Dz.U. 2018 poz. 1370

Ogloszony: 2018-07-17

Konwencja wielostronna implementująca środki traktatowego prawa podatkowego mające na celu zapobieganie erozji podstawy opodatkowania i przenoszeniu zysku, sporządzona w Paryżu dnia 24 listopada 2016 r.

Dz.U. 2018 poz. 1369

Ogloszony: 2018-07-17

Oświadczenie Rządowe z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie mocy obowiązującej Porozumienia o Międzynarodowym Programie Energetycznym, sporządzonego w Paryżu dnia 18 listopada 1974 r., ze zmianami z dnia 30 listopada 2007 r.

podstawa: Ustawa z dnia 30 maja 2008 r. o ratyfikacji Porozumienia o Międzynarodowym Programie Energetycznym, sporządzonego w Paryżu dnia 18 listopada 1974., ze zmianami z dnia 30 listopada 2007 r.

Dz.U. 2018 poz. 1368

Ogloszony: 2018-07-16

Porozumienie o Międzynarodowym Programie Energetycznym, sporządzone w Paryżu dnia 18 listopada 1974 r., ze zmianami z dnia 30 listopada 2007 r.

Dz.U. 2018 poz. 1367

Ogloszony: 2018-07-16

Ustawa z dnia 6 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych

Akty zmienione:
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Dz.U. 2018 poz. 1366

Ogloszony: 2018-07-16

Ustawa z dnia 6 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Akty zmienione:
Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Dz.U. 2018 poz. 1365

Ogloszony: 2018-07-16

Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie należności żołnierzy niezawodowych za podróże służbowe

podstawa: Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
Akt ujednolicony:
Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 maja 2004 r. w sprawie należności żołnierzy niezawodowych za podróże służbowe

Dz.U. 2018 poz. 1364

Ogloszony: 2018-07-16

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 lipca 2018 r. sygn. akt SK 3/17

Dz.U. 2018 poz. 1363

Ogloszony: 2018-07-16

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 2 lipca 2018 r. w sprawie zmiany nazwy Akademii Morskiej w Gdyni

podstawa: Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym

Dz.U. 2018 poz. 1362

Ogloszony: 2018-07-16

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i wzoru rocznego raportu o funkcjonowaniu systemu gospodarki zużytym sprzętem

podstawa: Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym
Akty zmienione:
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie zakresu i wzoru rocznego raportu o funkcjonowaniu systemu gospodarki zużytym sprzętem

Dz.U. 2018 poz. 1361

Ogloszony: 2018-07-16

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks postępowania cywilnego

podstawa: Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
Akt ujednolicony:
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego.

Dz.U. 2018 poz. 1360

Ogloszony: 2018-07-16

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 czerwca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zawartości substancji niepożądanych w paszach

podstawa: Ustawa z dnia 22 lipca 2006 r. o paszach
Akty zmienione:
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie zawartości substancji niepożądanych w paszach

Dz.U. 2018 poz. 1359

Ogloszony: 2018-07-16

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej

podstawa: Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

Dz.U. 2018 poz. 1358

Ogloszony: 2018-07-13

Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie metody kalkulacji kosztów cyklu życia budynków oraz sposobu przedstawiania informacji o tych kosztach

podstawa: Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Dz.U. 2018 poz. 1357

Ogloszony: 2018-07-13

Ustawa z dnia 6 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw

Akty zmienione:
Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne.
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym.
Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym.
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.
Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych
Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym
Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych

Dz.U. 2018 poz. 1356

Ogloszony: 2018-07-13

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi

podstawa: Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
Akt ujednolicony:
Ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi

Dz.U. 2018 poz. 1355

Ogloszony: 2018-07-13

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymiarów i okresów ochronnych organizmów morskich oraz szczegółowych warunków wykonywania rybołówstwa komercyjnego

podstawa: Ustawa z dnia 19 grudnia 2014 r. o rybołówstwie morskim
Akty zmienione:
Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 16 września 2016 r. w sprawie wymiarów i okresów ochronnych organizmów morskich oraz szczegółowych warunków wykonywania rybołówstwa komercyjnego

Dz.U. 2018 poz. 1354

Ogloszony: 2018-07-13

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie przekazania niektórym sądom rejonowym rozpoznawania spraw należących do właściwości wydziałów rodzinnych i nieletnich z obszarów właściwości innych sądów rejonowych

podstawa: Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
Akt ujednolicony:
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie przekazania niektórym sądom rejonowym rozpoznawania spraw należących do właściwości wydziałów rodzinnych i nieletnich z obszarów właściwości innych sądów rejonowych

Dz.U. 2018 poz. 1353

Ogloszony: 2018-07-13

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie podziału rezerwy celowej budżetu państwa "Pomoc dla repatriantów"

podstawa: Ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji.

Dz.U. 2018 poz. 1352

Ogloszony: 2018-07-13

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dozorze technicznym

podstawa: Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
Akt ujednolicony:
Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym.

Dz.U. 2018 poz. 1351

Ogloszony: 2018-07-13

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów przez niektóre organizacje pozarządowe oraz stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego

podstawa: Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
Akt ujednolicony:
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów przez niektóre organizacje pozarządowe oraz stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego

Dz.U. 2018 poz. 1350

Ogloszony: 2018-07-13

Ustawa z dnia 15 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy - Kodeks wyborczy oraz niektórych innych ustaw

Akty zmienione:
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym.
Ustawa z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym.
Ustawa z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów
Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy
Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych

Dz.U. 2018 poz. 1349

Ogloszony: 2018-07-12

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie formularza Instrumentu Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia dla inwestycji pozostających bez wpływu na zakres udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej

podstawa: Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Dz.U. 2018 poz. 1348

Ogloszony: 2018-07-12

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie formularza Instrumentu Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia dla inwestycji skutkujących zmianą zakresu udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej

podstawa: Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Dz.U. 2018 poz. 1347

Ogloszony: 2018-07-12

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zaniechania poboru podatku od czynności cywilnoprawnych od umowy sprzedaży lub zamiany waluty wirtualnej

podstawa: Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa.

Dz.U. 2018 poz. 1346

Ogloszony: 2018-07-12

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu

podstawa: Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
Akt ujednolicony:
Ustawa z dnia 11 sierpnia 2001 r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu.

Dz.U. 2018 poz. 1345

Ogloszony: 2018-07-12

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych

podstawa: Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
Akt ujednolicony:
Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych

Dz.U. 2018 poz. 1344

Ogloszony: 2018-07-12

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sprawozdania finansowego komitetu wyborczego

podstawa: Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy
Akty zmienione:
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2014 r. w sprawie łącznego sprawozdania finansowego komitetu wyborczego, który zarejestrował kandydata na wójta, burmistrza albo prezydenta miasta

Dz.U. 2018 poz. 1343

Ogloszony: 2018-07-12

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sprawozdania finansowego komitetu wyborczego

podstawa: Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy
Akty zmienione:
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 września 2011 r. w sprawie sprawozdania finansowego komitetu wyborczego

Dz.U. 2018 poz. 1342

Ogloszony: 2018-07-12

Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie urlopów żołnierzy w czynnej służbie wojskowej

podstawa: Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
Akt ujednolicony:
Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie urlopów żołnierzy w czynnej służbie wojskowej

Dz.U. 2018 poz. 1341

Ogloszony: 2018-07-12

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rencie socjalnej

podstawa: Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
Akt ujednolicony:
Ustawa z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej

Dz.U. 2018 poz. 1340

Ogloszony: 2018-07-12

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia "Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu"

podstawa: Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne

Dz.U. 2018 poz. 1339

Ogloszony: 2018-07-12

Ustawa z dnia 15 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku oraz niektórych innych ustaw

Akty zmienione:
Ustawa z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej.
Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej.
Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. Prawo o miarach.
Ustawa z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego.
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności.
Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym
Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy
Ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku
Ustawa z dnia 2 grudnia 2016 r. o wyposażeniu morskim

Dz.U. 2018 poz. 1338

Ogloszony: 2018-07-11

Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie limitów miejsc na kierunki studiów dla kandydatów na żołnierzy zawodowych w poszczególnych uczelniach wojskowych

podstawa: Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
Akt ujednolicony:
Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie limitów miejsc na kierunki studiów dla kandydatów na żołnierzy zawodowych w poszczególnych uczelniach wojskowych

Dz.U. 2018 poz. 1337

Ogloszony: 2018-07-11

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie dodatku kontrolerskiego dla osób zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej oraz funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej

podstawa: Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej

Dz.U. 2018 poz. 1336

Ogloszony: 2018-07-11

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 lipca 2018 r. w sprawie dofinansowania z budżetu państwa zadań związanych z budową, remontami i utrzymaniem strzelnic oraz rozwijaniem sportu strzeleckiego

podstawa: Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego

Dz.U. 2018 poz. 1335

Ogloszony: 2018-07-10

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 lipca 2018 r. w sprawie współdziałania Żandarmerii Wojskowej z organami uprawnionymi do wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych, prowadzenia dochodzeń w sprawach o przestępstwa, a także z organami, którym przysługują uprawnienia oskarżyciela publicznego, oraz z organami uprawnionymi do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego w sprawach o wykroczenia

podstawa: Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych.

Dz.U. 2018 poz. 1334

Ogloszony: 2018-07-10

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 lipca 2018 r. w sprawie dofinansowania z budżetu państwa zadań związanych z budową i remontami pomników upamiętniających tradycję, chwałę i sławę oręża polskiego

podstawa: Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego

Dz.U. 2018 poz. 1333

Ogloszony: 2018-07-10

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 czerwca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów formularzy służących do sporządzania kwartalnych i rocznych informacji o liczbie uzyskanych tusz wołowych i wieprzowych w poszczególnych klasach jakości

podstawa: Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych.
Akty zmienione:
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów formularzy służących do sporządzania kwartalnych i rocznych informacji o liczbie uzyskanych tusz wołowych i wieprzowych w poszczególnych klasach jakości

Dz.U. 2018 poz. 1332

Ogloszony: 2018-07-10

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie legitymacji służbowej kontrolera przeprowadzającego kontrolę w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

podstawa: Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

Dz.U. 2018 poz. 1331

Ogloszony: 2018-07-10

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dostępie do informacji publicznej

podstawa: Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
Akt ujednolicony:
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Dz.U. 2018 poz. 1330

Ogloszony: 2018-07-10

Oświadczenie Rządowe z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie mocy obowiązującej Poprawki do Konwencji Rady Europy o praniu, ujawnianiu, zajmowaniu i konfiskacie dochodów pochodzących z przestępstwa oraz o finansowaniu terroryzmu, sporządzonej w Warszawie dnia 16 maja 2005 r., przyjętej w Strasburgu dnia 22 października 2014 r.

Dz.U. 2018 poz. 1329

Ogloszony: 2018-07-10

Poprawka do Konwencji Rady Europy o praniu, ujawnianiu, zajmowaniu i konfiskacie dochodów pochodzących z przestępstwa oraz o finansowaniu terroryzmu, sporządzonej w Warszawie dnia 16 maja 2005 r., przyjęta w Strasburgu dnia 22 października 2014 r.

Dz.U. 2018 poz. 1328

Ogloszony: 2018-07-10

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 29 czerwca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących gospodarowania numeracją w publicznych sieciach telekomunikacyjnych

podstawa: Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne
Akty zmienione:
Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 19 marca 2014 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących gospodarowania numeracją w publicznych sieciach telekomunikacyjnych

Dz.U. 2018 poz. 1327

Ogloszony: 2018-07-10

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia, organizacji i trybu działania Komisji Kodyfikacyjnej Ogólnego Prawa Podatkowego

podstawa: Ustawa z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów
Akty zmienione:
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 października 2014 r. w sprawie utworzenia, organizacji i trybu działania Komisji Kodyfikacyjnej Ogólnego Prawa Podatkowego

Dz.U. 2018 poz. 1326

Ogloszony: 2018-07-10

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej

podstawa: Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
Akt ujednolicony:
Ustawa z dnia 6 lipca 2016 r. o podatku od sprzedaży detalicznej

Dz.U. 2018 poz. 1325

Ogloszony: 2018-07-10

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 czerwca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, jakie powinny spełniać pochodzące z niektórych państw trzecich owoce cytrusowe, w celu zapobieżenia rozprzestrzenieniu się organizmu Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa

podstawa: Ustawa z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin
Akty zmienione:
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakie powinny spełniać pochodzące z niektórych państw trzecich owoce cytrusowe, w celu zapobieżenia rozprzestrzenieniu się organizmu Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa

Dz.U. 2018 poz. 1324

Ogloszony: 2018-07-10

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym

podstawa: Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
Akt ujednolicony:
Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym

Dz.U. 2018 poz. 1323

Ogloszony: 2018-07-10

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 czerwca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przestrzegania przepisów o ochronie środowiska w komórkach i jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej albo przez niego nadzorowanych

podstawa: Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.
Akty zmienione:
Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie przestrzegania przepisów o ochronie środowiska w komórkach i jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej albo przez niego nadzorowanych

Dz.U. 2018 poz. 1322

Ogloszony: 2018-07-09

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie podwyższenia kwoty limitu wydatków komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

podstawa: Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy

Dz.U. 2018 poz. 1321

Ogloszony: 2018-07-09

Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie wzoru świadectwa

podstawa: Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych

Dz.U. 2018 poz. 1320

Ogloszony: 2018-07-09

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie szczegółowego wykazu czynności zawodowych fizjoterapeuty

podstawa: Ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty

Dz.U. 2018 poz. 1319

Ogloszony: 2018-07-09

Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora

Akty zmienione:
Ustawa z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora.

Dz.U. 2018 poz. 1318

Ogloszony: 2018-07-09

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 czerwca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu zakładów leczniczych, w tym psychiatrycznych, przeznaczonych do wykonywania tymczasowego aresztowania oraz warunków zabezpieczenia tych zakładów

podstawa: Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego.
Akty zmienione:
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 czerwca 2015 r. w sprawie wykazu zakładów leczniczych, w tym psychiatrycznych, przeznaczonych do wykonywania tymczasowego aresztowania oraz warunków zabezpieczenia tych zakładów

Dz.U. 2018 poz. 1317

Ogloszony: 2018-07-09

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych

podstawa: Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
Akt ujednolicony:
Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.

Dz.U. 2018 poz. 1316

Ogloszony: 2018-07-09

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 4 lipca 2018 r. sygn. akt K 16/16

Dz.U. 2018 poz. 1315

Ogloszony: 2018-07-09

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji

podstawa: Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
Akt ujednolicony:
Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Dz.U. 2018 poz. 1314

Ogloszony: 2018-07-06

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Państwowej Straży Pożarnej

podstawa: Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
Akt ujednolicony:
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej.

Dz.U. 2018 poz. 1313

Ogloszony: 2018-07-06

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego

podstawa: Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
Akt ujednolicony:
Ustawa z dnia 5 lutego 2015 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego

Dz.U. 2018 poz. 1312

Ogloszony: 2018-07-06

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe"

podstawa: Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
Akt ujednolicony:
Ustawa z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe"

Dz.U. 2018 poz. 1311

Ogloszony: 2018-07-06

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o środkach ochrony roślin

podstawa: Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
Akt ujednolicony:
Ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin

Dz.U. 2018 poz. 1310

Ogloszony: 2018-07-06

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o komornikach sądowych i egzekucji

podstawa: Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
Akt ujednolicony:
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji.

Dz.U. 2018 poz. 1309

Ogloszony: 2018-07-06

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 czerwca 2018 r. sygn. akt SK 4/17

Akty zmienione:
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia stawek wynagrodzenia biegłych, taryf zryczałtowanych oraz sposobu dokumentowania wydatków niezbędnych dla wydania opinii w postępowaniu karnym

Dz.U. 2018 poz. 1308

Ogloszony: 2018-07-06

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju

podstawa: Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
Akt ujednolicony:
Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju

Dz.U. 2018 poz. 1307

Ogloszony: 2018-07-06

Ustawa z dnia 7 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o Narodowym Instytucie Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

Akty zmienione:
Ustawa z dnia 15 września 2017 r. o Narodowym Instytucie Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
Ustawa z dnia 7 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o Narodowym Instytucie Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

Dz.U. 2018 poz. 1306

Ogloszony: 2018-07-05

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie mianowania na stopnie funkcjonariuszy Straży Marszałkowskiej

podstawa: Ustawa z dnia 26 stycznia 2018 r. o Straży Marszałkowskiej

Dz.U. 2018 poz. 1305

Ogloszony: 2018-07-05

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 lipca 2018 r. w sprawie nagrody jubileuszowej funkcjonariuszy Straży Marszałkowskiej

podstawa: Ustawa z dnia 26 stycznia 2018 r. o Straży Marszałkowskiej

Dz.U. 2018 poz. 1304

Ogloszony: 2018-07-05

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie należności przysługujących sędziom delegowanym do pełnienia obowiązków lub funkcji poza granicami państwa

podstawa: Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
Akt ujednolicony:
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 maja 2008 r. w sprawie należności przysługujących sędziom delegowanym do pełnienia obowiązków lub funkcji poza granicami państwa

Dz.U. 2018 poz. 1303

Ogloszony: 2018-07-05

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

podstawa: Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
Akt ujednolicony:
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Dz.U. 2018 poz. 1302

Ogloszony: 2018-07-05

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 lipca 2018 r. w sprawie określenia wzoru uproszczonego sprawozdania w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych

podstawa: Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Dz.U. 2018 poz. 1301

Ogloszony: 2018-07-05

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 lipca 2018 r. w sprawie określenia wzoru uproszczonego sprawozdania w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych

podstawa: Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych

Dz.U. 2018 poz. 1300

Ogloszony: 2018-07-05

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Ośrodkowi dla Osób Niepełnosprawnych Najświętsze Serce Jezusa w Rudzie Śląskiej

podstawa: Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej

Dz.U. 2018 poz. 1299

Ogloszony: 2018-07-05

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 czerwca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowych komend uzupełnień

podstawa: Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej
Akty zmienione:
Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowych komend uzupełnień

Dz.U. 2018 poz. 1298

Ogloszony: 2018-07-05

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 czerwca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości limitów środków dostępnych w poszczególnych województwach lub latach w ramach określonych działań lub poddziałań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

podstawa: Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Akty zmienione:
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 października 2015 r. w sprawie wysokości limitów środków dostępnych w poszczególnych województwach lub latach w ramach określonych działań lub poddziałań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Dz.U. 2018 poz. 1297

Ogloszony: 2018-07-04

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 26 czerwca 2018 r. sygn. akt SK 32/17

Dz.U. 2018 poz. 1296

Ogloszony: 2018-07-04

-o organizacji i trybie pracy Rady Ministrów

Zarządzenie nr 113 Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2018 r. w sprawie zniesienia Komitetu Sterującego do spraw EXPO 2022

0000-00-00 WMP20180000709

-Kodeks wyborczy

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 16 lipca 2018 r. w sprawie powołania Komisarza Wyborczego w Katowicach II

0000-00-00 WMP20180000708

-

Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 10 lipca 2018 r. o wolnym stanowisku asesorskim w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie

0000-00-00 WMP20180000707

-

Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 10 lipca 2018 r. o wolnych stanowiskach asesorskich w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Gliwicach

0000-00-00 WMP20180000706

-o ogłaszaniu aktów normatywnych

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji

0000-00-00 WMP20180000705

-o zasadach prowadzenia polityki rozwoju

Komunikat Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 11 lipca 2018 r. o zmianach wprowadzonych do Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

0000-00-00 WMP20180000704

-o zasadach prowadzenia polityki rozwoju

Komunikat Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 11 lipca 2018 r. o zmianach wprowadzonych do Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

0000-00-00 WMP20180000703

-o podatkach i opłatach lokalnych

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 lipca 2018 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2018 r.

0000-00-00 WMP20180000702

-o podatku od spadków i darowizn.

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 lipca 2018 r. w sprawie wskaźnika cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w II kwartale 2018 r.

0000-00-00 WMP20180000701

-o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 lipca 2018 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w II kwartale 2018 r.

0000-00-00 WMP20180000700

-o gospodarce nieruchomościami

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 9 lipca 2018 r. w sprawie wskaźników zmian cen dla lokali mieszkalnych w pierwszym kwartale 2018 r. z podziałem na województwa

0000-00-00 WMP20180000699

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 maja 2018 r. o nadaniu odznaczenia

0000-00-00 WMP20180000698

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 maja 2018 r. o nadaniu odznaczeń

0000-00-00 WMP20180000697

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 maja 2018 r. o nadaniu orderów

0000-00-00 WMP20180000696

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 maja 2018 r. o nadaniu odznaczeń

0000-00-00 WMP20180000695

-o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego

Zarządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 czerwca 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Służbie Wywiadu Wojskowego

0000-00-00 WMP20180000694

-o rybołówstwie morskim

Obwieszczenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2018 r. w sprawie wyczerpania ogólnej kwoty połowowej dorsza określonej dla podobszarów 22-24 Morza Bałtyckiego na 2018 r.

0000-00-00 WMP20180000693

-o zasadach prowadzenia polityki rozwoju

Komunikat Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 lipca 2018 r. o zatwierdzeniu przez Komisję Europejską zmian Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

0000-00-00 WMP20180000692

Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie Informacji o działalności Rady Mediów Narodowych w 2017 r.

0000-00-00 WMP20180000691

-

Komunikat nr 07/2018/(DOKE) Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)

0000-00-00 WMP20180000690

Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu państwa za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2017 r. oraz w sprawie absolutorium dla Rady Ministrów

0000-00-00 WMP20180000689

Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2017 r.

0000-00-00 WMP20180000688

-

Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie powołania Komisji Śledczej do zbadania prawidłowości i legalności działań oraz występowania zaniedbań i zaniechań organów i instytucji publicznych w zakresie zapewnienia dochodów Skarbu Państwa z tytułu podatku od towarów i usług i podatku akcyzowego w okresie od grudnia 2007 r. do listopada 2015 r.

0000-00-00 WMP20180000687

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 maja 2018 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

0000-00-00 WMP20180000686

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 maja 2018 r. o nadaniu odznaczeń

0000-00-00 WMP20180000685

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 maja 2018 r. o nadaniu orderów

0000-00-00 WMP20180000684

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 maja 2018 r. o nadaniu odznaczeń

0000-00-00 WMP20180000683

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 maja 2018 r. o nadaniu odznaczeń

0000-00-00 WMP20180000682

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 maja 2018 r. o nadaniu odznaczeń

0000-00-00 WMP20180000681

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 maja 2018 r. o nadaniu odznaczeń

0000-00-00 WMP20180000680

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 maja 2018 r. o nadaniu odznaczeń

0000-00-00 WMP20180000679

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 maja 2018 r. o nadaniu odznaczeń

0000-00-00 WMP20180000678

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 maja 2018 r. o nadaniu orderów

0000-00-00 WMP20180000677

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 kwietnia 2018 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

0000-00-00 WMP20180000676

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 kwietnia 2018 r. o nadaniu orderu

0000-00-00 WMP20180000675

-o Sądzie Najwyższym

Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie wyboru ławników Sądu Najwyższego

0000-00-00 WMP20180000674

-Kodeks wyborczy

Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 lipca 2018 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 28 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Częstochowie

0000-00-00 WMP20180000673

-Prawo o prokuraturze

Obwieszczenie Prokuratora Generalnego z dnia 29 czerwca 2018 r. o wolnych stanowiskach prokuratorskich

0000-00-00 WMP20180000672

-o terminach zapłaty w transakcjach handlowych

Obwieszczenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych

0000-00-00 WMP20180000671

-o organizacji i trybie pracy Rady Ministrów

Zarządzenie nr 116 Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

0000-00-00 WMP20180000670

Oświadczenie Rządowe z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Korei w sprawie Programu "Zwiedzaj i Pracuj", podpisanym w Warszawie dnia 24 stycznia 2018 r.

0000-00-00 WMP20180000669

Porozumienie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Korei w sprawie Programu "Zwiedzaj i Pracuj", podpisane w Warszawie dnia 24 stycznia 2018 r.

0000-00-00 WMP20180000668

-Kodeks wyborczy

Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 lipca 2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Konrada Zygmunta Głębockiego

0000-00-00 WMP20180000667

-o zasadach realizacji programów

Komunikat Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie wytycznych Ministra Inwestycji i Rozwoju w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020

0000-00-00 WMP20180000666

Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie uczczenia pamięci Olgi Krzyżanowskiej

0000-00-00 WMP20180000665

-o Sądzie Najwyższym

Zarządzenie Marszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 czerwca 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wzoru karty zgłoszenia kandydata na ławnika Sądu Najwyższego oraz sposobu jego udostępniania

0000-00-00 WMP20180000664

-

Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie wysokości wykorzystanego krajowego limitu skumulowanej kwoty pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie

0000-00-00 WMP20180000663

-o organizacji i trybie pracy Rady Ministrów

Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 3 lipca 2018 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Spraw Zagranicznych lub przez niego nadzorowanych

0000-00-00 WMP20180000662

-o Narodowym Banku Polskim

Uchwała nr 30/2018 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 22 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie warunków i zasad sprzedaży przez Narodowy Bank Polski monet, banknotów i numizmatów przeznaczonych na cele kolekcjonerskie oraz na inne cele

0000-00-00 WMP20180000661

-

Zarządzenie nr 106 Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 lipca 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Agencji Wywiadu

0000-00-00 WMP20180000660

2018-07-24
Dz.U. 2015 poz. 1994

Ustawa o zawodzie fizjoterapeuty

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie szczegółowego wykazu czynności zawodowych fizjoterapeuty

2018-07-24
Dz.U. 2006 nr 169 poz. 1199

Ustawa o biokomponentach i biopaliwach ciekłych

Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie wzoru świadectwa

2018-07-24
Dz.U. 2011 nr 21 poz. 112

Ustawa Kodeks wyborczy

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie podwyższenia kwoty limitu wydatków komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

2018-07-24
Dz.U. 2001 nr 62 poz. 627

Ustawa Prawo ochrony środowiska

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 czerwca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przestrzegania przepisów o ochronie środowiska w komórkach i jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej albo przez niego nadzorowanych

2018-07-25
Dz.U. 2004 nr 11 poz. 94

Ustawa o ochronie roślin

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 czerwca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, jakie powinny spełniać pochodzące z niektórych państw trzecich owoce cytrusowe, w celu zapobieżenia rozprzestrzenieniu się organizmu Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa

2018-07-25
Dz.U. 2004 nr 171 poz. 1800

Ustawa Prawo telekomunikacyjne

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 29 czerwca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących gospodarowania numeracją w publicznych sieciach telekomunikacyjnych

2018-07-25
Dz.U. 2001 nr 123 poz. 1353

Ustawa o Żandarmerii Wojskowej

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 lipca 2018 r. w sprawie współdziałania Żandarmerii Wojskowej z organami uprawnionymi do wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych, prowadzenia dochodzeń w sprawach o przestępstwa, a także z organami, którym przysługują uprawnienia oskarżyciela publicznego, oraz z organami uprawnionymi do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego w sprawach o wykroczenia

2018-07-27
Dz.U. 2017 poz. 1566

Ustawa Prawo wodne

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia "Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu"

2018-07-31
Dz.U. 2006 nr 144 poz. 1045

Ustawa o paszach

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 czerwca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zawartości substancji niepożądanych w paszach

2018-07-31
Dz.U. 2015 poz. 1688

Ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i wzoru rocznego raportu o funkcjonowaniu systemu gospodarki zużytym sprzętem

2018-07-31
Dz.U. 2005 nr 164 poz. 1365

Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 2 lipca 2018 r. w sprawie zmiany nazwy Akademii Morskiej w Gdyni

2018-08-01
Dz.U. 2004 nr 210 poz. 2135

Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

2018-08-02
Dz.U. 2009 nr 116 poz. 975

Ustawa o rolnictwie ekologicznym

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru formularza wykazu producentów, którzy spełnili wymagania dotyczące produkcji w rolnictwie ekologicznym, oraz sposobu jego przekazywania

2018-08-03
Dz.U. 2003 nr 203 poz. 1966

Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego na przebudowę, budowę lub remonty dróg powiatowych i gminnych

2018-08-04
Dz.U. 2009 nr 157 poz. 1240

Ustawa o finansach publicznych

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych

2018-08-04
Dz.U. 2009 nr 157 poz. 1240

Ustawa o finansach publicznych

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych

2018-08-04
Dz.U. 2009 nr 157 poz. 1240

Ustawa o finansach publicznych

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej

2018-08-10
Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141

Ustawa Kodeks Pracy

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym 2018-01-09

2018-08-21
Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141

Ustawa Kodeks Pracy

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy

2018-09-01
Dz.U. 2017 poz. 59

Ustawa Prawo oświatowe

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego

2018-09-01
Dz.U. 2017 poz. 59

Ustawa Prawo oświatowe

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia

2018-09-01
Dz.U. 2017 poz. 59

Ustawa Prawo oświatowe

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 kwietnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach

2018-09-01
Dz.U. 1982 nr 3 poz. 19

Ustawa Karta Nauczyciela

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli, zakresu informacji zawartych w karcie oceny pracy, składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego oraz trybu postępowania odwoławczego

2018-10-01
Dz.U. 2017 poz. 2217

Ustawa o podstawowej opiece zdrowotnej

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie wzorów deklaracji wyboru świadczeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej

2019-01-01
Dz.U. 2003 nr 179 poz. 1750

Ustawa o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 marca 2018 r. w sprawie przeprowadzania sprawdzianu sprawności fizycznej żołnierzy zawodowych
Ekoinfonet udostępnia dane o aktualnych aktach wykonawczych do Ustaw.
Na stronach zbudowanych na bazie popularnych CMSow nie ma problemu z odczytem.
Na stronach opartych na języku PHP do odczytu kanalu RSS wykorzystujemy funkcję
simplexml_load_file();
podając jako parametr ścieżkę dostępu:
http://monitor.ekoinfonet.pl/rozporzadzenia.php?do="numer_aktu_prawnego"
W ramce, przykład pobrania rozprządzeń do Ustawy o podatku akcyzowym.

Zmienna limit okresla ilość wyświetlonych pozycji.

Efekt działania:
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 maja 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy
Tue, 19 Jun 2018 00:00:00 +0000
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego
Fri, 29 Jun 2018 00:00:00 +0000
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 maja 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zabezpieczeń akcyzowych
Mon, 28 May 2018 00:00:00 +0000
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 maja 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wniosków dotyczących rejestracji pośredniczących podmiotów tytoniowych
Wed, 30 May 2018 00:00:00 +0000
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 maja 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zezwoleń na wykonywanie działalności w zakresie podatku akcyzowego
Wed, 30 May 2018 00:00:00 +0000


 • o RSS -źródło - wikipedia https://pl.wikipedia.org/wiki/RSS

RSS umowna rodzina języków znacznikowych do przesyłania nagłówków wiadomości i nowości na wybranych przez użytkownika RSS stronach. Wystarczy dodać daną stronę (musi ona obsługiwać system RSS) do czytnika RSS. Wszystkie w większym lub mniejszym zakresie bazują na XML-u. Aby skorzystać z kanału RSS, potrzebny jest odpowiedni program, tzw. czytnik kanałów. Często czytniki RSS-ów są zamieszczane w programach pocztowych. Wyróżnia się następujące rodziny RSS:

Wiadomości RSS można przeglądać w:

Czytniki kanałów RSS


Funkcjonowanie czytnika kanałów

Czytnik kanałów pozwala wczytywać nagłówki wiadomości publikowanych w kanałach informacyjnych dostępnych w Internecie. Nagłówek zawiera tytuł, zwięzły opis oraz link odsyłający do bardziej szczegółowej informacji, znajdującej się w serwisie prowadzonym przez wydawcę kanału (może być nim każda osoba prowadząca serwis WWW). Czytnik RSS pozwala śledzić wiele kanałów jednocześnie. Zazwyczaj program jest dostarczany z predefiniowaną listą kanałów, ale użytkownik może do nich dodawać nowe, organizując je w grupy tematyczne.

Zaletą czytnika kanałów jest możliwość śledzenia w jednym interfejsie bieżących informacji pochodzących z wielu Ÿródeł jednocześnie oraz wczytywania tych, które są dla czytelnika interesujące. Wszystkie czytniki potrafią wyświetlać strony WWW z pełnymi wiadomościami w swoim interfejsie i nie wymagają uruchamiania przeglądarki internetowej.

Wyróżnia się samodzielne czytniki kanałów oraz wtyczki (pluginy) do innych programów, przede wszystkim przeglądarek internetowych i programów pocztowych.

Przykładami wtyczek są rozszerzenia do przeglądarki Firefox Sage, czytnik wbudowany w przeglądarki Opera i Avant Browser oraz w programy pocztowe Thunderbird, Evolution i rozszerzenie zawarte w programie narzędziowym Desktop Sidebar. Firefox od wersji 1.0 posiada obsługę RSS/Atom w formie zakładek. Podobny mechanizm obsługi kanałów RSS wbudowany jest w przeglądarce Safari (od wersji 2.0) dla systemu MacOS X.

Kanały RSS obsługują także komunikatory takie jak np.: Miranda IM, Konnekt (za pomocą odpowiedniej wtyczki), WPkontakt czy Spik. Protokół Gadu-Gadu jest wykorzystywany przez bota nagadu.info. Podobne możliwości wysyłania wiadomości o nowych elementach kanału istnieją w protokole Jabber (XMPP), poprzez odpowiedni transport lub bota.

Do komercyjnych czytników RSS dla systemu operacyjnego Microsoft Windows należy m.in. Microsoft Outlook (od wersji 2007), FeedDemon, ale w serwisach z oprogramowaniem dostępne są także liczne darmowe czytniki, jak RSSreader, RSS Bandit czy polski Cafe News, Cliper lub Paseczek.

Z wolno dostępnych (głównie dla systemów Unix) czytników RSS można wymienić Liferea, akregator, straw, Blam!, RSSOwl. Istnieją również wtyczki do klientów pocztowych, takich jak Evolution, Thunderbird, Claws Mail.

Wyróżnia się również czytniki w postaci strony WWW, dedykowanej do przeglądania i organizowania (najczęściej po założeniu konta) publicznie dostępnych kanałów. Z czytników takich można korzystać przy użyciu dowolnej przeglądarki internetowej. Jednym z popularnych darmowych 'czytników' tego typu był Czytnik Google (Google Reader), wyłączony 1 lipca 2013..

Wybrane funkcje czytników kanałów

 • Obsługiwanie formatów(standardy) kanałów (Atom, RSS 0.90/1.0, RSS 2.0 i RSS 0.91/0.92/0.93)
 • Sposoby subskrybowania kanałów
 • Rozpoznawanie kanałów na stronie internetowej
 • Import i eksport danych o kanałach (OPML)
 • Wyszukiwarka kanałów w Internecie
 • Kategoryzacja kanałów w czytniku
 • Wbudowany podgląd wiadomości
 • Wyszukiwanie wiadomości według słów kluczowych
 • Aktualizacja kanałów
 • Usuwanie starych wiadomości

Książki

onepress

Cena: 34.90

Cena: 39.00

Cena: 39.90

Cena: 69.00

Cena: 59.00

Cena: 39.00

Cena: 37.00

Cena: 47.00

Cena: 39.90

Cena: 39.90

Cena: 34.90

Cena: 39.90

Cena: 39.90

Cena: 39.90

Cena: 39.90

Cena: 59.00

Cena: 39.90

Cena: 37.00

Cena: 39.90

Cena: 39.90

Treści na tej stronie zostały pobrane z zasobów udostepnianych przez Sejm RP System Informacyjny Sejmu Ka¿da informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie okre?lonych w ustawie. (Art. 1 ust 1 - ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198 z pó¿n. zm.)
Informację publiczną Kancelaria Sejmu udostępnia poprzez ogłaszanie dokumentów i innych informacji w Systemie Informacyjnym Sejmu. (Art. 202a. ust 1 uchwały Sejmu RP z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulaminu Sejmu RP)
System Informacyjny Sejmu jest dostępny poprzez sieæ Internet pod adresem http://www.sejm.gov.pl/ i przeznaczony do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych związanych z działalnoscią Sejmu i jego organów oraz Kancelarii Sejmu.
Zezwala się na bezpłatne wykorzystywanie materiałów znajdujących się w Systemie Informacyjnym Sejmu, z ograniczeniami przedstawionymi poni¿ej: przy wszystkich materiałach (video, audio czy tekstowych) pobieranych ze strony www.sejm.gov.pl powinna znajdowaæ się informacja o ¿ródle pochodzenia materiałów. ¯ródłem tym jest System Informacyjny Sejmu