zaloguj facebukiem
Wymagania normy ISO 14 001:2015


Dz.U. 2019 poz. 320

Ogloszony: 2019-02-19

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie ramowych statutów: publicznej placówki kształcenia ustawicznego oraz publicznego centrum kształcenia zawodowego

podstawa: Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe


Dz.U. 2019 poz. 319

Ogloszony: 2019-02-19

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów szkół i placówek, w których nie tworzy się rad rodziców

podstawa: Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe
Akty zmienioneKategoria
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie rodzajów szkół i placówek, w których nie tworzy się rad rodziców


Dz.U. 2019 poz. 318

Ogloszony: 2019-02-19

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego

podstawa: Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe
Akty zmienioneKategoria
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego


Dz.U. 2019 poz. 317

Ogloszony: 2019-02-19

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie katalogu incydentów o charakterze terrorystycznym

podstawa: Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych
Akty zmienioneKategoria
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie katalogu incydentów o charakterze terrorystycznym


Dz.U. 2019 poz. 316

Ogloszony: 2019-02-19

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego

podstawa: Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe


Dz.U. 2019 poz. 315

Ogloszony: 2019-02-19

Oświadczenie rządowe z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem z dnia 21 grudnia 2018 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki zmieniającym Porozumienie z dnia 15 lipca 2015 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o uzgodnionych obiektach i terenach na terytorium Rzeczypospolitej PolskiejDz.U. 2019 poz. 314

Ogloszony: 2019-02-19

Porozumienie z dnia 21 grudnia 2018 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki zmieniające Porozumienie z dnia 15 lipca 2015 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o uzgodnionych obiektach i terenach na terytorium Rzeczypospolitej PolskiejDz.U. 2019 poz. 313

Ogloszony: 2019-02-19

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie zgody na wytwarzanie produktu leczniczego terapii zaawansowanej - wyjątku szpitalnego oraz wniosku o zmianę tej zgody

podstawa: Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne.


Dz.U. 2019 poz. 312

Ogloszony: 2019-02-19

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o giełdach towarowych

podstawa: Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
Akt ujednolicony:
Ustawa z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych.


Dz.U. 2019 poz. 311

Ogloszony: 2019-02-19

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie typów szkół i placówek, w których nie tworzy się samorządu uczniowskiego

podstawa: Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe
Akty zmienioneKategoria
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie typów szkół i placówek, w których nie tworzy się samorządu uczniowskiego


Dz.U. 2019 poz. 310

Ogloszony: 2019-02-18

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

podstawa: Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
Akt ujednolicony:
Ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.


Dz.U. 2019 poz. 309

Ogloszony: 2019-02-18

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowego wykazu polskich kosztów kwalifikowalnych, parametrów utworów audiowizualnych oraz dokumentów związanych z przyznawaniem wsparcia finansowego na produkcję audiowizualną przez Polski Instytut Sztuki Filmowej

podstawa: Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o finansowym wspieraniu produkcji audiowizualnej


Dz.U. 2019 poz. 308

Ogloszony: 2019-02-18

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu podmiotów o szczególnym znaczeniu dla państwa, w których może być podniesiona maksymalna kwota wynagrodzenia miesięcznego

podstawa: Ustawa z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi.
Akty zmienioneKategoria
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 maja 2018 r. w sprawie wykazu podmiotów o szczególnym znaczeniu dla państwa, w których może być podniesiona maksymalna kwota wynagrodzenia miesięcznego


Dz.U. 2019 poz. 307

Ogloszony: 2019-02-18

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzaju spraw, w których obowiązek prowadzenia metryki sprawy jest wyłączony

podstawa: Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
Akty zmienioneKategoria
Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 marca 2012 r. w sprawie rodzaju spraw, w których obowiązek prowadzenia metryki sprawy jest wyłączony


Dz.U. 2019 poz. 306

Ogloszony: 2019-02-18

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 stycznia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nabywania uprawnień do wykonywania niektórych czynności związanych z oceną jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz dokumentowania tych czynności

podstawa: Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych.
Akty zmienioneKategoria
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie nabywania uprawnień do wykonywania niektórych czynności związanych z oceną jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz dokumentowania tych czynności


Dz.U. 2019 poz. 305

Ogloszony: 2019-02-18

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 11 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru zawiadomienia o wwiezieniu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i wzoru zawiadomienia o wywiezieniu z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej rzeczy ruchomej o wartości historycznej, artystycznej lub naukowej, wypożyczanej z zagranicy na wystawę czasową organizowaną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, objętej ochroną prawną

podstawa: Ustawa z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach.
Akty zmienioneKategoria
Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 października 2015 r. w sprawie wzoru zawiadomienia o wwiezieniu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i wzoru zawiadomienia o wywiezieniu z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej rzeczy ruchomej o wartości historycznej, artystycznej lub naukowej, wypożyczanej z zagranicy na wystawę czasową organizowaną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, objętej ochroną prawną


Dz.U. 2019 poz. 304

Ogloszony: 2019-02-18

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie zniesienia Pełnomocnika Rządu do spraw Cyberbezpieczeństwa

podstawa: Ustawa z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów


Dz.U. 2019 poz. 303

Ogloszony: 2019-02-18

Ustawa z dnia 31 stycznia 2019 r. o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym

Akty zmienioneKategoria
Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy.
Ustawa z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników.
Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.
Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.
Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci
Ustawa z dnia 26 stycznia 2018 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o Straży Marszałkowskiej


Dz.U. 2019 poz. 302

Ogloszony: 2019-02-18

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie nagród ministra właściwego do spraw wewnętrznych dla nauczycieli akademickich

podstawa: Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce


Dz.U. 2019 poz. 301

Ogloszony: 2019-02-18

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatkowych danych podlegających wskazaniu w zgłoszeniu przewozu towarów

podstawa: Ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów
Akty zmienioneKategoria
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie dodatkowych danych podlegających wskazaniu w zgłoszeniu przewozu towarów


Dz.U. 2019 poz. 300

Ogloszony: 2019-02-18

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych

podstawa: Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
Akt ujednolicony:
Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.


Dz.U. 2019 poz. 299

Ogloszony: 2019-02-18

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników

podstawa: Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
Akt ujednolicony:
Ustawa z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników.


Dz.U. 2019 poz. 298

Ogloszony: 2019-02-15

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym

podstawa: Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
Akt ujednolicony:
Ustawa z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym


Dz.U. 2019 poz. 297

Ogloszony: 2019-02-15

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie warunków udzielania zwolnień z podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną, pomoc na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego, pomoc na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną, pomoc na infrastrukturę lokalną, pomoc na rzecz regionalnych portów lotniczych oraz pomoc na rzecz portów

podstawa: Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
Akt ujednolicony:
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 stycznia 2015 r. w sprawie warunków udzielania zwolnień z podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną, pomoc na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego, pomoc na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną oraz pomoc na infrastrukturę lokalną


Dz.U. 2019 poz. 296

Ogloszony: 2019-02-15

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wysokości limitów środków dostępnych w ramach schematów pomocy technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

podstawa: Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Akty zmienioneKategoria
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie określenia wysokości limitów środków dostępnych w ramach schematów pomocy technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020


Dz.U. 2019 poz. 295

Ogloszony: 2019-02-15

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać plan biznesowy grupy producentów rolnych

podstawa: Ustawa z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw.
Akty zmienioneKategoria
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać plan biznesowy grupy producentów rolnych


Dz.U. 2019 poz. 294

Ogloszony: 2019-02-15

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej

podstawa: Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
Akt ujednolicony:
Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej


Dz.U. 2019 poz. 293

Ogloszony: 2019-02-15

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin

podstawa: Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
Akt ujednolicony:
Ustawa z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin


Dz.U. 2019 poz. 292

Ogloszony: 2019-02-15

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie wysokości opłaty wyrównawczej dla nadajnika i rejestratora stacjonarnego lub przenośnego służących do wykonywania dozoru elektronicznego

podstawa: Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy.


Dz.U. 2019 poz. 291

Ogloszony: 2019-02-15

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o współpracy rozwojowej

podstawa: Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
Akt ujednolicony:
Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o współpracy rozwojowej


Dz.U. 2019 poz. 290

Ogloszony: 2019-02-14

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i warunków korzystania z portalu podatkowego

podstawa: Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa.
Akty zmienioneKategoria
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie zakresu i warunków korzystania z portalu podatkowego


Dz.U. 2019 poz. 289

Ogloszony: 2019-02-14

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin

podstawa: Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
Akt ujednolicony:
Ustawa z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin.


Dz.U. 2019 poz. 288

Ogloszony: 2019-02-14

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin

podstawa: Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
Akt ujednolicony:
Ustawa z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin


Dz.U. 2019 poz. 287

Ogloszony: 2019-02-14

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 lutego 2019 r. w sprawie limitu przyjęć na studia na określonym kierunku dla kandydatów na żołnierzy zawodowych w poszczególnych uczelniach wojskowych

podstawa: Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce


Dz.U. 2019 poz. 286

Ogloszony: 2019-02-14

Oświadczenie Rządowe z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Protokołem o zrównoważonym transporcie do Ramowej Konwencji o ochronie i zrównoważonym rozwoju Karpat, sporządzonym w Mikulovie dnia 26 września 2014 r.

podstawa: Ustawa z dnia 14 kwietnia 2000 r. o umowach międzynarodowych.


Dz.U. 2019 poz. 285

Ogloszony: 2019-02-14

Protokół o zrównoważonym transporcie do Ramowej Konwencji o ochronie i zrównoważonym rozwoju Karpat, sporządzony w Mikulovie dnia 26 września 2014 r.Dz.U. 2019 poz. 284

Ogloszony: 2019-02-14

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o broni i amunicji

podstawa: Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
Akt ujednolicony:
Ustawa z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji.


Dz.U. 2019 poz. 283

Ogloszony: 2019-02-14

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o doradztwie podatkowym

podstawa: Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
Akt ujednolicony:
Ustawa z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym.


Dz.U. 2019 poz. 282

Ogloszony: 2019-02-14

Obwieszczenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

podstawa: Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
Akt ujednolicony:
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 października 2007 r. w sprawie składu oraz oznakowania suplementów diety


Dz.U. 2019 poz. 281

Ogloszony: 2019-02-14

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw Małych i Średnich Przedsiębiorstw

podstawa: Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
Akt ujednolicony:
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 października 2017 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw Małych i Średnich Przedsiębiorstw


Dz.U. 2019 poz. 280

Ogloszony: 2019-02-13

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie wprowadzenia żałoby narodowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

podstawa: Ustawa z dnia 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych


Dz.U. 2019 poz. 279

Ogloszony: 2019-02-13

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu dokumentowania kontroli operacyjnej prowadzonej przez Służbę Kontrwywiadu Wojskowego oraz przechowywania i przekazywania wniosków i zarządzeń, przechowywania, przekazywania oraz przetwarzania i niszczenia materiałów uzyskanych podczas prowadzenia tej kontroli, a także wzorów druków i rejestrów

podstawa: Ustawa z dnia 9 czerwca 2006 r. o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego
Akty zmienioneKategoria
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 września 2006 r. w sprawie sposobu dokumentowania kontroli operacyjnej prowadzonej przez Służbę Kontrwywiadu Wojskowego oraz przechowywania i przekazywania wniosków i zarządzeń, przechowywania, przekazywania oraz przetwarzania i niszczenia materiałów uzyskanych podczas prowadzenia tej kontroli, a także wzorów druków i rejestrów


Dz.U. 2019 poz. 278

Ogloszony: 2019-02-13

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 stycznia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru wkładki do legitymacji służbowej inspektora Biura Nadzoru Wewnętrznego

podstawa: Ustawa z dnia 21 czerwca 1996 r. o szczególnych formach sprawowania nadzoru przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych
Akty zmienioneKategoria
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie wzoru wkładki do legitymacji służbowej inspektora Biura Nadzoru Wewnętrznego


Dz.U. 2019 poz. 277

Ogloszony: 2019-02-13

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych zasad i trybu kierowania przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych na rehabilitację leczniczą oraz udzielania zamówień na usługi rehabilitacyjne

podstawa: Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
Akt ujednolicony:
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 października 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu kierowania przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych na rehabilitację leczniczą oraz udzielania zamówień na usługi rehabilitacyjne.


Dz.U. 2019 poz. 276

Ogloszony: 2019-02-13

Ustawa z dnia 31 stycznia 2019 r. o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Akty zmienioneKategoria
Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce


Dz.U. 2019 poz. 275

Ogloszony: 2019-02-13

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie stypendiów i kosztów kształcenia w Krajowej Szkole Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego

podstawa: Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
Akt ujednolicony:
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 września 2011 r. w sprawie stypendiów i kosztów kształcenia w Krajowej Szkole Administracji Publicznej


Dz.U. 2019 poz. 274

Ogloszony: 2019-02-12

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie - Regulamin Sądu Najwyższego

podstawa: Ustawa z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym
Akty zmienioneKategoria
Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 marca 2018 r. - Regulamin Sądu Najwyższego


Dz.U. 2019 poz. 273

Ogloszony: 2019-02-12

Ustawa z dnia 31 stycznia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks wyborczy

Akty zmienioneKategoria
Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy


Dz.U. 2019 poz. 272

Ogloszony: 2019-02-12

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych przez Zarząd Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

podstawa: Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o Agencji Mienia Wojskowego


Dz.U. 2019 poz. 271

Ogloszony: 2019-02-12

Ustawa z dnia 31 stycznia 2019 r. o zmianie ustawy o Radzie Ministrów oraz niektórych innych ustaw

Akty zmienioneKategoria
Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Ustawa z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej


Dz.U. 2019 poz. 270

Ogloszony: 2019-02-12

Ustawa z dnia 31 stycznia 2019 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów

Akty zmienioneKategoria
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.
Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów


Dz.U. 2019 poz. 269

Ogloszony: 2019-02-12

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o paszach

podstawa: Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
Akt ujednolicony:
Ustawa z dnia 22 lipca 2006 r. o paszach


Dz.U. 2019 poz. 268

Ogloszony: 2019-02-12

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wyrobie napojów spirytusowych oraz o rejestracji i ochronie oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych

podstawa: Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
Akt ujednolicony:
Ustawa z dnia 18 października 2006 r. o wyrobie napojów spirytusowych oraz o rejestracji i ochronie oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych


Dz.U. 2019 poz. 267

Ogloszony: 2019-02-12

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie realizacji modułu 3 wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" dotyczącego wspierania w latach 2019-2023 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków

podstawa: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.


Dz.U. 2019 poz. 266

Ogloszony: 2019-02-12

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wyrobach budowlanych

podstawa: Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
Akt ujednolicony:
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych


Dz.U. 2019 poz. 265

Ogloszony: 2019-02-12

Oświadczenie Rządowe z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie mocy obowiązującej Porozumienia z dnia 19 marca 2018 r. między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Estońską o zmianie i zakończeniu obowiązywania Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Estońską o wzajemnym popieraniu i ochronie inwestycji, sporządzonej w Warszawie dnia 6 maja 1993 r.

podstawa: Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o ratyfikacji Porozumienia między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Estońską o zmianie i zakończeniu obowiązywania Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Estońską o wzajemnym popieraniu i ochronie inwestycji, sporządzonej w Warszawie dnia 6 maja 1993 r.


Dz.U. 2019 poz. 264

Ogloszony: 2019-02-12

Porozumienie z dnia 19 marca 2018 r. między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Estońską o zmianie i zakończeniu obowiązywania Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Estońską o wzajemnym popieraniu i ochronie inwestycji, sporządzonej w Warszawie dnia 6 maja 1993 r.Dz.U. 2019 poz. 263

Ogloszony: 2019-02-12

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o związkach zawodowych

podstawa: Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
Akt ujednolicony:
Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych.


Dz.U. 2019 poz. 262

Ogloszony: 2019-02-12

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

podstawa: Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Akty zmienioneKategoria
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 marca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020


Dz.U. 2019 poz. 261

Ogloszony: 2019-02-12

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o komercjalizacji państwowego przedsiębiorstwa użyteczności publicznej "Poczta Polska"

podstawa: Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
Akt ujednolicony:
Ustawa z dnia 5 września 2008 r. o komercjalizacji państwowego przedsiębiorstwa użyteczności publicznej "Poczta Polska"


Dz.U. 2019 poz. 260

Ogloszony: 2019-02-12

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o weterynaryjnej kontroli granicznej

podstawa: Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
Akt ujednolicony:
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2003 r. o weterynaryjnej kontroli granicznej


Dz.U. 2019 poz. 259

Ogloszony: 2019-02-11

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie przeprowadzania kontroli kancelarii komorniczej

podstawa: Ustawa z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych


Dz.U. 2019 poz. 258

Ogloszony: 2019-02-11

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 lutego 2019 r. w sprawie wpłat na pokrycie kosztów nadzoru bankowego

podstawa: Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe.


Dz.U. 2019 poz. 257

Ogloszony: 2019-02-11

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych

podstawa: Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
Akty zmienioneKategoria
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych


Dz.U. 2019 poz. 256

Ogloszony: 2019-02-11

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie wysokości stawek zabezpieczenia roszczeń

podstawa: Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach


Dz.U. 2019 poz. 255

Ogloszony: 2019-02-11

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli

podstawa: Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne


Dz.U. 2019 poz. 254

Ogloszony: 2019-02-11

Oświadczenie Rządowe z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie mocy obowiązującej zmian do Porozumienia o Międzynarodowym Programie Energetycznym, sporządzonego w Paryżu dnia 18 listopada 1974 r., w celu uwzględnienia przystąpienia do Porozumienia Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Estońskiej i Meksykańskich Stanów Zjednoczonych, przyjętych w Brukseli dnia 17 lutego 2018 r.

podstawa: Porozumienie o Międzynarodowym Programie Energetycznym, sporządzone w Paryżu dnia 18 listopada 1974 r., ze zmianami z dnia 30 listopada 2007 r.


Dz.U. 2019 poz. 253

Ogloszony: 2019-02-11

Zmiany do Porozumienia o Międzynarodowym Programie Energetycznym, sporządzonego w Paryżu dnia 18 listopada 1974 r., w celu uwzględnienia przystąpienia do Porozumienia Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Estońskiej i Meksykańskich Stanów Zjednoczonych, przyjęte w Brukseli dnia 17 lutego 2018 r.

Akty zmienioneKategoria
Porozumienie o Międzynarodowym Programie Energetycznym, sporządzone w Paryżu dnia 18 listopada 1974 r., ze zmianami z dnia 30 listopada 2007 r.


Dz.U. 2019 poz. 252

Ogloszony: 2019-02-11

Oświadczenie Rządowe z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie mocy obowiązującej w relacjach między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Francuską Konwencji wielostronnej implementującej środki traktatowego prawa podatkowego mające na celu zapobieganie erozji podstawy opodatkowania i przenoszeniu zysku, sporządzonej w Paryżu dnia 24 listopada 2016 r., oraz jej zastosowania w realizacji postanowień Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Francuskiej w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu w zakresie podatków od dochodu i majątku, podpisanej w Warszawie dnia 20 czerwca 1975 r.Dz.U. 2019 poz. 251

Ogloszony: 2019-02-11

Oświadczenie Rządowe z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie mocy obowiązującej w relacjach między Rzecząpospolitą Polską a Związkiem Australijskim Konwencji wielostronnej implementującej środki traktatowego prawa podatkowego mające na celu zapobieganie erozji podstawy opodatkowania i przenoszeniu zysku, sporządzonej w Paryżu dnia 24 listopada 2016 r., oraz jej zastosowania w realizacji postanowień Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Australią w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, sporządzonej w Canberze dnia 7 maja 1991 r.Dz.U. 2019 poz. 250

Ogloszony: 2019-02-11

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obiektów szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa i obronności państwa oraz ich szczególnej ochrony

podstawa: Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej
Akty zmienioneKategoria
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 czerwca 2003 r. w sprawie obiektów szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa i obronności państwa oraz ich szczególnej ochrony


Dz.U. 2019 poz. 249

Ogloszony: 2019-02-08

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy

podstawa: Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela.
Akty zmienioneKategoria
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy


Dz.U. 2019 poz. 248

Ogloszony: 2019-02-08

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie należności za podróże służbowe i należności przysługujących z tytułu delegowania do czasowego pełnienia służby w innej miejscowości albo związanych z wykonywaniem zadań w zakresie ochrony placówek zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej, a także świadczeń związanych z wykonywaniem tych zadań

podstawa: Ustawa z dnia 8 grudnia 2017 r. o Służbie Ochrony Państwa


Dz.U. 2019 poz. 247

Ogloszony: 2019-02-08

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie przywrócenia tymczasowo kontroli granicznej osób przekraczających granicę państwową stanowiącą granicę wewnętrzną

podstawa: Ustawa z dnia 12 października 1990 r. o ochronie granicy państwowej.


Dz.U. 2019 poz. 246

Ogloszony: 2019-02-07

Obwieszczenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej

podstawa: Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
Akt ujednolicony:
Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej


Dz.U. 2019 poz. 245

Ogloszony: 2019-02-08

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 lutego 2019 r. w sprawie utworzenia Działu do spraw Wojskowych w Prokuraturze Rejonowej Katowice-Południe w Katowicach oraz zmiany rozporządzenia w sprawie utworzenia w prokuraturach okręgowych i prokuraturach rejonowych komórek organizacyjnych do spraw wojskowych, ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości

podstawa: Ustawa z dnia 28 stycznia 2016 r. Prawo o prokuraturze
Akty zmienioneKategoria
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie utworzenia w prokuraturach okręgowych i prokuraturach rejonowych komórek organizacyjnych do spraw wojskowych, ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości


Dz.U. 2019 poz. 244

Ogloszony: 2019-02-08

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie zakresu wymagań oraz warunków dla planowanej zabudowy oraz planowanego zagospodarowania terenów położonych na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią oraz sposobu ich ustalania

podstawa: Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne


Dz.U. 2019 poz. 243

Ogloszony: 2019-02-08

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo restrukturyzacyjne

podstawa: Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
Akt ujednolicony:
Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne


Dz.U. 2019 poz. 242

Ogloszony: 2019-02-07

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia zasadniczego oraz dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Straży Granicznej

podstawa: Ustawa z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej.
Akty zmienioneKategoria
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 lutego 2008 r. w sprawie uposażenia zasadniczego oraz dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Straży Granicznej


Dz.U. 2019 poz. 241

Ogloszony: 2019-02-07

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń socjalnych i bytowych przysługujących funkcjonariuszowi Straży Granicznej i członkom jego rodziny

podstawa: Ustawa z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej.
Akty zmienioneKategoria
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 czerwca 2002 r. w sprawie świadczeń socjalnych i bytowych przysługujących funkcjonariuszowi Straży Granicznej i członkom jego rodziny.


Dz.U. 2019 poz. 240

Ogloszony: 2019-02-07

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego

podstawa: Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji.
Akty zmienioneKategoria
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego.


Dz.U. 2019 poz. 239

Ogloszony: 2019-02-07

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby, jakim powinni odpowiadać policjanci na stanowiskach komendantów Policji i innych stanowiskach służbowych oraz warunków ich mianowania na wyższe stanowiska służbowe

podstawa: Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji.
Akty zmienioneKategoria
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie wymagań w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby, jakim powinni odpowiadać policjanci na stanowiskach komendantów policji i innych stanowiskach służbowych oraz warunków ich mianowania na wyższe stanowiska służbowe


Dz.U. 2019 poz. 238

Ogloszony: 2019-02-07

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych

podstawa: Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
Akt ujednolicony:
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych


Dz.U. 2019 poz. 237

Ogloszony: 2019-02-07

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 lutego 2019 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ratownictwa medycznego

podstawa: Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych


Dz.U. 2019 poz. 236

Ogloszony: 2019-02-07

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie świadczeń pobranych w związku z przejściem w stan spoczynku przez sędziów Sądu Najwyższego oraz sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego, którzy powrócili do pełnienia urzędu na poprzednio zajmowanym stanowisku

podstawa: Ustawa z dnia 21 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym


Dz.U. 2019 poz. 235

Ogloszony: 2019-02-07

Ustawa z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo lotnicze oraz niektórych innych ustaw

Akty zmienioneKategoria
Ustawa z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej.
Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze.
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym
Ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin


Dz.U. 2019 poz. 234

Ogloszony: 2019-02-07

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie wykazu stanowisk, wymaganych kwalifikacji oraz zasad wynagradzania pracowników Instytutu Europy Środkowej

podstawa: Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o Instytucie Europy Środkowej


Dz.U. 2019 poz. 233

Ogloszony: 2019-02-07

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu noszenia broni i przemieszczania jej w stanie rozładowanym

podstawa: Ustawa z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji.


Dz.U. 2019 poz. 232

Ogloszony: 2019-02-07

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia strażaków Państwowej Straży Pożarnej

podstawa: Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej.
Akty zmienioneKategoria
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lutego 2008 r. w sprawie uposażenia strażaków Państwowej Straży Pożarnej


Dz.U. 2019 poz. 231

Ogloszony: 2019-02-07

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie świadczenia przez banki usług w odniesieniu do lokat strukturyzowanych

podstawa: Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe.


Dz.U. 2019 poz. 230

Ogloszony: 2019-02-06

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa

podstawa: Ustawa z dnia 8 grudnia 2017 r. o Służbie Ochrony Państwa
Akty zmienioneKategoria
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie stawek uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa


Dz.U. 2019 poz. 229

Ogloszony: 2019-02-06

Ustawa z dnia 17 stycznia 2019 r. o Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości

Akty zmienioneKategoria
Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym


Dz.U. 2019 poz. 228

Ogloszony: 2019-02-06

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie równorzędności stopni policyjnych, Urzędu Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Biura Ochrony Rządu, Służby Ochrony Państwa, Służby Celno-Skarbowej, Straży Marszałkowskiej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej i stopni wojskowych ze stopniami służbowymi Straży Granicznej

podstawa: Ustawa z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej.


Dz.U. 2019 poz. 227

Ogloszony: 2019-02-06

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie zakresu wymagań, jakie dla obiektów budowlanych lokalizowanych na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią może określać pozwolenie wodnoprawne

podstawa: Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne


Dz.U. 2019 poz. 226

Ogloszony: 2019-02-06

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 stycznia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalizacji w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia

podstawa: Ustawa z dnia 24 lutego 2017 r. o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia
Akty zmienioneKategoria
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie specjalizacji w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia


Dz.U. 2019 poz. 225

Ogloszony: 2019-02-06

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy

podstawa: Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym
Akty zmienioneKategoria
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy


Dz.U. 2019 poz. 224

Ogloszony: 2019-02-06

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 stycznia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu

podstawa: Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych
Akty zmienioneKategoria
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu


Dz.U. 2019 poz. 223

Ogloszony: 2019-02-06

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 stycznia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kwalifikacji osób prowadzących czynności kontrolne przestrzegania wymagań integrowanej produkcji roślin oraz wzoru certyfikatu poświadczającego stosowanie integrowanej produkcji roślin

podstawa: Ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin
Akty zmienioneKategoria
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie kwalifikacji osób prowadzących czynności kontrolne przestrzegania wymagań integrowanej produkcji roślin oraz wzoru certyfikatu poświadczającego stosowanie integrowanej produkcji roślin


Dz.U. 2019 poz. 222

Ogloszony: 2019-02-05

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie egzaminu dla kandydatów na członków organów nadzorczych

podstawa: Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym
Akty zmienioneKategoria
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie egzaminu dla kandydatów na członków organów nadzorczych


Dz.U. 2019 poz. 221

Ogloszony: 2019-02-05

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu finansowania zwrotnego w ramach realizacji przez Bank Gospodarstwa Krajowego rządowego programu popierania budownictwa mieszkaniowego oraz minimalnych wymagań dotyczących lokali powstałych przy udziale tego finansowania

podstawa: Ustawa z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego
Akty zmienioneKategoria
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 października 2015 r. w sprawie warunków i trybu finansowania zwrotnego w ramach realizacji przez Bank Gospodarstwa Krajowego rządowego programu popierania budownictwa mieszkaniowego oraz minimalnych wymagań dotyczących lokali powstałych przy udziale tego finansowania

-

Oświadczenie Rządowe z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Rumunii o grobach wojennych, podpisaną w Warszawie dnia 25 maja 2018 r.

0000-00-00 WMP20190000197

Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Rumunii o grobach wojennych, podpisana w Warszawie dnia 25 maja 2018 r.

0000-00-00 WMP20190000196

-

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu zarejestrowanych kancelarii notarialnych

0000-00-00 WMP20190000195

-Prawo o ustroju sądów powszechnych

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 lutego 2019 r. o prawomocnym przeniesieniu sędziego na inne miejsce służbowe

0000-00-00 WMP20190000194

-o Narodowym Banku Polskim

Zarządzenie nr 3/2019 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia wzorów, próby, masy i wielkości emisji monet o wartości nominalnej 1 gr, 2 gr, 5 gr, 10 gr, 20 gr, 50 gr, 1 zł, 2 zł i 5 zł, upamiętniających 100 lat złotego

0000-00-00 WMP20190000193

-

Uchwała nr 158/2019 Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie Regulaminu Krajowej Rady Sądownictwa

0000-00-00 WMP20190000192

-o organizacji i trybie pracy Rady Ministrów

Obwieszczenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Przedsiębiorczości i Technologii lub przez niego nadzorowanych

0000-00-00 WMP20190000191

-

Komunikat Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie kwoty świadczenia pieniężnego

0000-00-00 WMP20190000190

-o podatku akcyzowym

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie średniej ważonej detalicznej ceny sprzedaży papierosów oraz średniej ważonej detalicznej ceny sprzedaży tytoniu do palenia w roku 2018

0000-00-00 WMP20190000189

Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 lutego 2019 r. upamiętniająca mecenasa Jana Olszewskiego - Prezesa Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej

0000-00-00 WMP20190000188

-

Oświadczenie Rządowe z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o współpracy naukowo-technicznej, podpisaną w Waszyngtonie dnia 23 kwietnia 2018 r.

0000-00-00 WMP20190000187

Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o współpracy naukowo-technicznej, podpisana w Waszyngtonie dnia 23 kwietnia 2018 r

0000-00-00 WMP20190000186

-

Oświadczenie Rządowe z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej o budowie drogowego mostu granicznego przez potok Jeleśnia między miejscowościami Chyżne i Trstená na polsko-słowackiej granicy państwowej, podpisaną w Barwinku dnia 16 lipca 2018 r.

0000-00-00 WMP20190000185

Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej o budowie drogowego mostu granicznego przez potok Jeleśnia między miejscowościami Chyżne i Trstená na polsko-słowackiej granicy państwowej, podpisana w Barwinku dnia 16 lipca 2018 r.

0000-00-00 WMP20190000184

Oświadczenie Rządowe z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej o miejscu połączenia drogi ekspresowej S19 z drogą ekspresową R4 w rejonie miejscowości Barwinek i Vyšný Komárnik, podpisaną w Barwinku dnia 16 lipca 2018 r.

0000-00-00 WMP20190000183

Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej o miejscu połączenia drogi ekspresowej S19 z drogą ekspresową R4 w rejonie miejscowości Barwinek i Vyšný Komárnik, podpisana w Barwinku dnia 16 lipca 2018 r.

0000-00-00 WMP20190000182

-Kodeks wyborczy

Uchwała nr 1/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie określenia obszarów okręgów wyborczych, na których w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej okręgowe komisje wyborcze wykonują zadania rejonowych komisji wyborczych, oraz określenia właściwości miejscowej rejonowych komisji wyborczych, ich numerów i siedzib

0000-00-00 WMP20190000181

-o organizacji i trybie pracy Rady Ministrów

Obwieszczenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 1 lutego 2019 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych nadzorowanych przez Ministra Sportu i Turystyki

0000-00-00 WMP20190000180

-Prawo o ustroju sądów powszechnych

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 lutego 2019 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich

0000-00-00 WMP20190000179

-Prawo o ustroju sądów powszechnych

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 lutego 2019 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich

0000-00-00 WMP20190000178

-Prawo lotnicze.

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia obowiązujących w 2019 r. stawek opłat lotniczych

0000-00-00 WMP20190000177

-o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Komunikat Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2019 r.

0000-00-00 WMP20190000176

-

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia rejestru aktuariuszy

0000-00-00 WMP20190000175

-

Komunikat Nr 02/2019/(DOKE) Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)

0000-00-00 WMP20190000174

-Prawo wodne

Uchwała nr 170 Rady Ministrów z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na przedłożenie Komisji Europejskiej projektu aktualizacji zestawu celów środowiskowych dla wód morskich

0000-00-00 WMP20190000173

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 grudnia 2018 r. o nadaniu orderu

0000-00-00 WMP20190000172

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 grudnia 2018 r. o nadaniu orderu

0000-00-00 WMP20190000171

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 grudnia 2018 r. o nadaniu orderów

0000-00-00 WMP20190000170

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 grudnia 2018 r. o nadaniu odznaczeń

0000-00-00 WMP20190000169

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 grudnia 2018 r. o nadaniu odznaczeń

0000-00-00 WMP20190000168

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 grudnia 2018 r. o nadaniu orderu

0000-00-00 WMP20190000167

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 grudnia 2018 r. o nadaniu orderu

0000-00-00 WMP20190000166

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 grudnia 2018 r. o nadaniu orderu

0000-00-00 WMP20190000165

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 grudnia 2018 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

0000-00-00 WMP20190000164

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 grudnia 2018 r. o nadaniu odznaczeń

0000-00-00 WMP20190000163

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 grudnia 2018 r. o nadaniu orderu

0000-00-00 WMP20190000162

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 grudnia 2018 r. o nadaniu orderów

0000-00-00 WMP20190000161

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 grudnia 2018 r. o zmianie postanowienia o nadaniu orderu i odznaczenia

0000-00-00 WMP20190000160

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 grudnia 2018 r. o nadaniu odznaczeń

0000-00-00 WMP20190000159

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 grudnia 2018 r. o nadaniu orderów i odznaczeń

0000-00-00 WMP20190000158

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 grudnia 2018 r. o nadaniu odznaczeń

0000-00-00 WMP20190000157

-o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w 2018 r. w stosunku do 2017 r.

0000-00-00 WMP20190000156

-o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w czwartym kwartale 2018 r.

0000-00-00 WMP20190000155

-o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2018 r.

0000-00-00 WMP20190000154

-o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie kwoty bazowej w 2018 r.

0000-00-00 WMP20190000153

-

Obwieszczenie Ministra Energii z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie przeciętnej średniorocznej ceny zbytu 1 Mg węgla kamiennego w asortymencie Orzech II z 2018 r., skorygowanej o przewidywany wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych na 2019 r.

0000-00-00 WMP20190000152

-

Obwieszczenie Ministra Energii z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie ceny zbytu 1 Mg węgla kamiennego w sortymencie Orzech II ustalonej według ceny średniej z IV kwartału 2018 r., skorygowanej o przewidywany wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych na 2019 r.

0000-00-00 WMP20190000151

-o organizacji i trybie pracy Rady Ministrów

Zarządzenie nr 16 Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw Ułatwienia Inwestycji w Prosumenckie Instalacje Odnawialnych Źródeł Energii Elektrycznej

0000-00-00 WMP20190000150

-

Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 lutego 2019 r. w sprawie wysokości wykorzystanego krajowego limitu skumulowanej kwoty pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie

0000-00-00 WMP20190000149

-

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 stycznia 2019 r. nr 110.1.2019 o zmianie postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

0000-00-00 WMP20190000148

2019-02-20
Dz.U. 2016 poz. 1947

Ustawa o Krajowej Administracji Skarbowej

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 stycznia 2019 r. w sprawie kontroli celno-skarbowej wydobycia niektórych kopalin

2019-02-20
Dz.U. 2013 poz. 455

Ustawa o środkach ochrony roślin

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 stycznia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie potwierdzania sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin

2019-02-20
Dz.U. 2006 nr 191 poz. 1410

Ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 stycznia 2019 r. w sprawie wojskowo-medycznych kursów kwalifikacyjnych

2019-02-20
Dz.U. 2001 nr 63 poz. 636

Ustawa Prawo o miarach

Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 10 stycznia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać gazomierze i przeliczniki do gazomierzy, oraz szczegółowego zakresu sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych

2019-02-20
Dz.U. 2016 poz. 2259

Ustawa o zasadach zarządzania mieniem państwowym

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie egzaminu dla kandydatów na członków organów nadzorczych

2019-02-20
Dz.U. 2018 poz. 5

Ustawa o Sądzie Najwyższym

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie - Regulamin Sądu Najwyższego

2019-02-21
Dz.U. 2013 poz. 455

Ustawa o środkach ochrony roślin

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 stycznia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kwalifikacji osób prowadzących czynności kontrolne przestrzegania wymagań integrowanej produkcji roślin oraz wzoru certyfikatu poświadczającego stosowanie integrowanej produkcji roślin

2019-02-21
Dz.U. 2009 nr 3 poz. 11

Ustawa o podatku akcyzowym

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy

2019-02-21
Dz.U. 2017 poz. 1566

Ustawa Prawo wodne

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie zakresu wymagań, jakie dla obiektów budowlanych lokalizowanych na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią może określać pozwolenie wodnoprawne

2019-02-22
Dz.U. 1997 nr 140 poz. 939

Ustawa Prawo bankowe

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie świadczenia przez banki usług w odniesieniu do lokat strukturyzowanych

2019-02-23
Dz.U. 2017 poz. 1566

Ustawa Prawo wodne

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie zakresu wymagań oraz warunków dla planowanej zabudowy oraz planowanego zagospodarowania terenów położonych na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią oraz sposobu ich ustalania

2019-02-26
Dz.U. 1967 nr 44 poz. 220

Ustawa o powszechnym obowiązku obrony Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obiektów szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa i obronności państwa oraz ich szczególnej ochrony

2019-02-26
Dz.U. 2017 poz. 1566

Ustawa Prawo wodne

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli

2019-02-28
Dz.U. 2011 nr 30 poz. 151

Ustawa o kierujących pojazdami

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie doskonalenia techniki jazdy

2019-02-28
Dz.U. 2006 nr 104 poz. 709

Ustawa o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu dokumentowania kontroli operacyjnej prowadzonej przez Służbę Kontrwywiadu Wojskowego oraz przechowywania i przekazywania wniosków i zarządzeń, przechowywania, przekazywania oraz przetwarzania i niszczenia materiałów uzyskanych podczas prowadzenia tej kontroli, a także wzorów druków i rejestrów

2019-03-01
Dz.U. 2004 nr 171 poz. 1800

Ustawa Prawo telekomunikacyjne

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie warunków korzystania z uprawnień w publicznych sieciach telekomunikacyjnych

2019-03-02
Dz.U. 2000 nr 88 poz. 983

Ustawa o grupach producentów rolnych i ich związkach

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać plan biznesowy grupy producentów rolnych

2019-03-02
Dz.U. 2015 poz. 349

Ustawa o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wysokości limitów środków dostępnych w ramach schematów pomocy technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

2019-03-04
Dz.U. 2010 nr 167 poz. 1131

Ustawa o dowodach osobistych

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 stycznia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu

2019-03-04
Dz.U. 2016 poz. 177

Ustawa Prawo o prokuraturze

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 lutego 2019 r. w sprawie utworzenia Działu do spraw Wojskowych w Prokuraturze Rejonowej Katowice-Południe w Katowicach oraz zmiany rozporządzenia w sprawie utworzenia w prokuraturach okręgowych i prokuraturach rejonowych komórek organizacyjnych do spraw wojskowych, ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości

2019-03-05
Dz.U. 2018 poz. 1668

Ustawa

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie nagród ministra właściwego do spraw wewnętrznych dla nauczycieli akademickich

2019-03-05
Dz.U. 1997 nr 5 poz. 24

Ustawa o muzeach

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 11 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru zawiadomienia o wwiezieniu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i wzoru zawiadomienia o wywiezieniu z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej rzeczy ruchomej o wartości historycznej, artystycznej lub naukowej, wypożyczanej z zagranicy na wystawę czasową organizowaną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, objętej ochroną prawną

2019-03-06
Dz.U. 2001 nr 126 poz. 1381

Ustawa Prawo farmaceutyczne

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie zgody na wytwarzanie produktu leczniczego terapii zaawansowanej - wyjątku szpitalnego oraz wniosku o zmianę tej zgody

2019-03-21
Dz.U. 2001 nr 5 poz. 44

Ustawa o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 stycznia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nabywania uprawnień do wykonywania niektórych czynności związanych z oceną jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz dokumentowania tych czynności

2019-04-01
Dz.U. 2004 nr 210 poz. 2135

Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 lutego 2019 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ratownictwa medycznego

2019-04-19
Dz.U. 2017 poz. 708

Ustawa o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatkowych danych podlegających wskazaniu w zgłoszeniu przewozu towarów

2019-06-01
Dz.U. 2004 nr 91 poz. 872

Ustawa

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie ewidencji zwierząt wprowadzanych na targ, wystawę, pokaz, konkurs lub do miejsca gromadzenia zwierząt

2019-09-01
Dz.U. 2017 poz. 59

Ustawa Prawo oświatowe

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie typów szkół i placówek, w których nie tworzy się samorządu uczniowskiego

2019-09-01
Dz.U. 2017 poz. 59

Ustawa Prawo oświatowe

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego

2019-09-01
Dz.U. 2017 poz. 59

Ustawa Prawo oświatowe

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego
Ekoinfonet udostępnia dane o aktualnych aktach wykonawczych do Ustaw.
Na stronach zbudowanych na bazie popularnych CMSow nie ma problemu z odczytem.
Na stronach opartych na języku PHP do odczytu kanalu RSS wykorzystujemy funkcję
simplexml_load_file();
podając jako parametr ścieżkę dostępu:
http://monitor.ekoinfonet.pl/rozporzadzenia.php?do="numer_aktu_prawnego"
W ramce, przykład pobrania rozprządzeń do Ustawy o podatku akcyzowym.

Zmienna limit okresla ilość wyświetlonych pozycji.

Efekt działania:
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy
Wed, 06 Feb 2019 00:00:00 +0000
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie norm dopuszczalnych ubytków niektórych wyrobów akcyzowych
Mon, 06 Aug 2018 00:00:00 +0000
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 października 2018 r. w sprawie środków skażających alkohol etylowy
Mon, 19 Nov 2018 00:00:00 +0000
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 listopada 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień wyrobów akcyzowych z obowiązku oznaczania znakami akcyzy
Tue, 04 Dec 2018 00:00:00 +0000
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie wyznaczenia urzędu skarbowego, na którego rachunek bankowy dokonuje się wpłaty kary pieniężnej, o której mowa w art. 138u ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym
Fri, 07 Dec 2018 00:00:00 +0000


 • o RSS -źródło - wikipedia https://pl.wikipedia.org/wiki/RSS

RSS umowna rodzina języków znacznikowych do przesyłania nagłówków wiadomości i nowości na wybranych przez użytkownika RSS stronach. Wystarczy dodać daną stronę (musi ona obsługiwać system RSS) do czytnika RSS. Wszystkie w większym lub mniejszym zakresie bazują na XML-u. Aby skorzystać z kanału RSS, potrzebny jest odpowiedni program, tzw. czytnik kanałów. Często czytniki RSS-ów są zamieszczane w programach pocztowych. Wyróżnia się następujące rodziny RSS:

Wiadomości RSS można przeglądać w:

Czytniki kanałów RSS


Funkcjonowanie czytnika kanałów

Czytnik kanałów pozwala wczytywać nagłówki wiadomości publikowanych w kanałach informacyjnych dostępnych w Internecie. Nagłówek zawiera tytuł, zwięzły opis oraz link odsyłający do bardziej szczegółowej informacji, znajdującej się w serwisie prowadzonym przez wydawcę kanału (może być nim każda osoba prowadząca serwis WWW). Czytnik RSS pozwala śledzić wiele kanałów jednocześnie. Zazwyczaj program jest dostarczany z predefiniowaną listą kanałów, ale użytkownik może do nich dodawać nowe, organizując je w grupy tematyczne.

Zaletą czytnika kanałów jest możliwość śledzenia w jednym interfejsie bieżących informacji pochodzących z wielu Ÿródeł jednocześnie oraz wczytywania tych, które są dla czytelnika interesujące. Wszystkie czytniki potrafią wyświetlać strony WWW z pełnymi wiadomościami w swoim interfejsie i nie wymagają uruchamiania przeglądarki internetowej.

Wyróżnia się samodzielne czytniki kanałów oraz wtyczki (pluginy) do innych programów, przede wszystkim przeglądarek internetowych i programów pocztowych.

Przykładami wtyczek są rozszerzenia do przeglądarki Firefox Sage, czytnik wbudowany w przeglądarki Opera i Avant Browser oraz w programy pocztowe Thunderbird, Evolution i rozszerzenie zawarte w programie narzędziowym Desktop Sidebar. Firefox od wersji 1.0 posiada obsługę RSS/Atom w formie zakładek. Podobny mechanizm obsługi kanałów RSS wbudowany jest w przeglądarce Safari (od wersji 2.0) dla systemu MacOS X.

Kanały RSS obsługują także komunikatory takie jak np.: Miranda IM, Konnekt (za pomocą odpowiedniej wtyczki), WPkontakt czy Spik. Protokół Gadu-Gadu jest wykorzystywany przez bota nagadu.info. Podobne możliwości wysyłania wiadomości o nowych elementach kanału istnieją w protokole Jabber (XMPP), poprzez odpowiedni transport lub bota.

Do komercyjnych czytników RSS dla systemu operacyjnego Microsoft Windows należy m.in. Microsoft Outlook (od wersji 2007), FeedDemon, ale w serwisach z oprogramowaniem dostępne są także liczne darmowe czytniki, jak RSSreader, RSS Bandit czy polski Cafe News, Cliper lub Paseczek.

Z wolno dostępnych (głównie dla systemów Unix) czytników RSS można wymienić Liferea, akregator, straw, Blam!, RSSOwl. Istnieją również wtyczki do klientów pocztowych, takich jak Evolution, Thunderbird, Claws Mail.

Wyróżnia się również czytniki w postaci strony WWW, dedykowanej do przeglądania i organizowania (najczęściej po założeniu konta) publicznie dostępnych kanałów. Z czytników takich można korzystać przy użyciu dowolnej przeglądarki internetowej. Jednym z popularnych darmowych 'czytników' tego typu był Czytnik Google (Google Reader), wyłączony 1 lipca 2013..

Wybrane funkcje czytników kanałów

 • Obsługiwanie formatów(standardy) kanałów (Atom, RSS 0.90/1.0, RSS 2.0 i RSS 0.91/0.92/0.93)
 • Sposoby subskrybowania kanałów
 • Rozpoznawanie kanałów na stronie internetowej
 • Import i eksport danych o kanałach (OPML)
 • Wyszukiwarka kanałów w Internecie
 • Kategoryzacja kanałów w czytniku
 • Wbudowany podgląd wiadomości
 • Wyszukiwanie wiadomości według słów kluczowych
 • Aktualizacja kanałów
 • Usuwanie starych wiadomości

jestes na indexie


O stronie Auditor wymagań prawnych
strona jest prezentacją skryptu wspomagającego zarządzanie. W zamyśle, ma dostarczać informacji o aktualnych aktach prawnych według kategorii zdefiniowanych przez użytkownika a także, informować o statusie dokumentów uznanych za nadzorowane w systemie. W celu zapoznania się z funkcjonalnościami skryptu nalezy założyc indywidualne konto. Konto zawiera adres email użytkownika jako login i indywidualne hasło

O "newsletterze" w przypadku opublikowania nowych aktów prawnych z kategorii wybranej przez Subskrybenta system wysyła powiadomienie via email. Wiadomość zawiera link do strony z informacją o nowym akcie . We wiadomości jest zawarty link do rezygnacji z subskrypcji oraz do zmiany ustawień.

wyloguj
historia logowań

Treści na tej stronie zostały pobrane z zasobów udostepnianych przez Sejm RP System Informacyjny Sejmu Ka¿da informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie okre?lonych w ustawie. (Art. 1 ust 1 - ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198 z pó¿n. zm.)
Informację publiczną Kancelaria Sejmu udostępnia poprzez ogłaszanie dokumentów i innych informacji w Systemie Informacyjnym Sejmu. (Art. 202a. ust 1 uchwały Sejmu RP z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulaminu Sejmu RP)
System Informacyjny Sejmu jest dostępny poprzez sieæ Internet pod adresem http://www.sejm.gov.pl/ i przeznaczony do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych związanych z działalnoscią Sejmu i jego organów oraz Kancelarii Sejmu.
Zezwala się na bezpłatne wykorzystywanie materiałów znajdujących się w Systemie Informacyjnym Sejmu, z ograniczeniami przedstawionymi poni¿ej: przy wszystkich materiałach (video, audio czy tekstowych) pobieranych ze strony www.sejm.gov.pl powinna znajdowaæ się informacja o ¿ródle pochodzenia materiałów. ¯ródłem tym jest System Informacyjny Sejmu