zaloguj facebukiem
Wymagania normy ISO 14 001:2015


Dz.U. 2018 poz. 2305

Ogloszony: 2018-12-10

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie wzorów zaświadczeń i świadectw ukończenia szkolenia wstępnego, zawodowego oraz specjalistycznego w Służbie Więziennej

podstawa: Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej


Dz.U. 2018 poz. 2304

Ogloszony: 2018-12-10

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie przekazywania izbom lekarskim środków finansowych na pokrycie kosztów czynności wykonywanych przez izby lekarskie

podstawa: Ustawa z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich


Dz.U. 2018 poz. 2303

Ogloszony: 2018-12-10

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie wysokości dopłat do składek z tytułu ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w 2019 r.

podstawa: Ustawa z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich


Dz.U. 2018 poz. 2302

Ogloszony: 2018-12-10

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 6 grudnia 2018 r. sygn. akt SK 19/16

Akty zmienioneKategoria
Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej.


Dz.U. 2018 poz. 2301

Ogloszony: 2018-12-10

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie wysokości opłaty za udział w egzaminie komorniczym

podstawa: Ustawa z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych


Dz.U. 2018 poz. 2300

Ogloszony: 2018-12-10

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 4 grudnia 2018 r. sygn. akt P 12/17Dz.U. 2018 poz. 2299

Ogloszony: 2018-12-10

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie funduszu socjalnego emerytów i rencistów Służby Więziennej oraz członków ich rodzin

podstawa: Ustawa z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin


Dz.U. 2018 poz. 2298

Ogloszony: 2018-12-10

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie gmin poszkodowanych w wyniku działania żywiołu w lipcu 2018 r., w których stosuje się szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych

podstawa: Ustawa z dnia 11 sierpnia 2001 r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu.


Dz.U. 2018 poz. 2297

Ogloszony: 2018-12-10

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu środków publicznych niezaliczanych do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5c i 6 ustawy o finansach publicznych

podstawa: Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
Akty zmienioneKategoria
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2016 r. w sprawie wykazu środków publicznych niezaliczanych do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5c i 6 ustawy o finansach publicznych


Dz.U. 2018 poz. 2296

Ogloszony: 2018-12-10

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie określenia wzoru i sposobu udostępniania urzędowego formularza skargi na czynności komornika

podstawa: Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego.


Dz.U. 2018 poz. 2295

Ogloszony: 2018-12-10

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie określenia innych przypadków, w których podmiot wysyłający ma obowiązek dokonania zmiany miejsca przeznaczenia wyrobów akcyzowych przemieszczanych z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy

podstawa: Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym


Dz.U. 2018 poz. 2294

Ogloszony: 2018-12-10

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 listopada 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ewidencji i innych dokumentacji dotyczących wyrobów akcyzowych i znaków akcyzy

podstawa: Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym
Akty zmienioneKategoria
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie ewidencji i innych dokumentacji dotyczących wyrobów akcyzowych i znaków akcyzy


Dz.U. 2018 poz. 2293

Ogloszony: 2018-12-10

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 grudnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie statutu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

podstawa: Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju
Akty zmienioneKategoria
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 września 2010 r. w sprawie nadania statutu Narodowemu Centrum Badań i Rozwoju


Dz.U. 2018 poz. 2292

Ogloszony: 2018-12-07

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie wyznaczenia urzędu skarbowego, na którego rachunek bankowy dokonuje się wpłaty kary pieniężnej, o której mowa w art. 138u ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym

podstawa: Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym


Dz.U. 2018 poz. 2291

Ogloszony: 2018-12-07

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie wysokości opłaty za złożenie wniosku o wydanie lub zmianę zgody na wytwarzanie produktu leczniczego terapii zaawansowanej - wyjątku szpitalnego

podstawa: Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne.


Dz.U. 2018 poz. 2290

Ogloszony: 2018-12-07

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie grup zaszeregowania stanowisk służbowych funkcjonariuszy Agencji Wywiadu i stawek uposażenia zasadniczego w tych grupach oraz wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat

podstawa: Ustawa z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu.
Akty zmienioneKategoria
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie grup zaszeregowania stanowisk służbowych funkcjonariuszy Agencji Wywiadu i stawek uposażenia zasadniczego w tych grupach oraz wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat


Dz.U. 2018 poz. 2289

Ogloszony: 2018-12-07

Obwieszczenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie ustalenia planu rozwoju Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

podstawa: Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
Akt ujednolicony:
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie ustalenia planu rozwoju Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej


Dz.U. 2018 poz. 2288

Ogloszony: 2018-12-07

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw

podstawa: Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
Akt ujednolicony:
Ustawa z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw.


Dz.U. 2018 poz. 2287

Ogloszony: 2018-12-07

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie weryfikacji dokumentu w systemie teleinformatycznym obsługującym postępowanie egzekucyjne prowadzone przez komornika

podstawa: Ustawa z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych


Dz.U. 2018 poz. 2286

Ogloszony: 2018-12-07

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

podstawa: Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
Akt ujednolicony:
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi


Dz.U. 2018 poz. 2285

Ogloszony: 2018-12-07

Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie usuwania pojazdów, których używanie może zagrażać bezpieczeństwu lub porządkowi ruchu drogowego albo utrudniających prowadzenie akcji ratowniczej

podstawa: Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
Akt ujednolicony:
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie usuwania pojazdów, których używanie może zagrażać bezpieczeństwu lub porządkowi ruchu drogowego albo utrudniających prowadzenie akcji ratowniczej


Dz.U. 2018 poz. 2284

Ogloszony: 2018-12-07

Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 28 listopada 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych objętych infrastrukturą informacji przestrzennej

podstawa: Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej
Akty zmienioneKategoria
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 października 2010 r. w sprawie ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych objętych infrastrukturą informacji przestrzennej


Dz.U. 2018 poz. 2283

Ogloszony: 2018-12-07

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 listopada 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych przychodów (dochodów) otrzymanych na łagodzenie zagrożenia bezpieczeństwa publicznego, w tym zagrożenia pożarowego, w zdewastowanych lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa

podstawa: Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa.
Akty zmienioneKategoria
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych przychodów (dochodów) otrzymanych na łagodzenie zagrożenia bezpieczeństwa publicznego, w tym zagrożenia pożarowego, w zdewastowanych lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa


Dz.U. 2018 poz. 2282

Ogloszony: 2018-12-07

Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy

Akty zmienioneKategoria
Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy


Dz.U. 2018 poz. 2281

Ogloszony: 2018-12-07

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 listopada 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu i sposobu działania Rzecznika Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego

podstawa: Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego.
Akty zmienioneKategoria
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 stycznia 2006 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu działania Rzecznika Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego


Dz.U. 2018 poz. 2280

Ogloszony: 2018-12-06

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 listopada 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udostępniania infrastruktury kolejowej

podstawa: Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym
Akty zmienioneKategoria
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie udostępniania infrastruktury kolejowej


Dz.U. 2018 poz. 2279

Ogloszony: 2018-12-06

Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie obniżenia wielkości minimalnego udziału wagowego biomasy pochodzenia rolniczego w łącznym udziale wagowym biomasy

podstawa: Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii


Dz.U. 2018 poz. 2278

Ogloszony: 2018-12-06

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji sądów wojskowych oraz ustalenia regulaminu wewnętrznego urzędowania tych sądów

podstawa: Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. - Prawo o ustroju sądów wojskowych.
Akty zmienioneKategoria
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 lutego 2006 r. w sprawie organizacji sądów wojskowych oraz ustalenia regulaminu wewnętrznego urzędowania tych sądów


Dz.U. 2018 poz. 2277

Ogloszony: 2018-12-06

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie opłaty koncesyjnej

podstawa: Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne.


Dz.U. 2018 poz. 2276

Ogloszony: 2018-12-06

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie przeprowadzania egzaminu na pierwszy stopień podoficerski lub pierwszy stopień chorążego Służby Ochrony Państwa

podstawa: Ustawa z dnia 8 grudnia 2017 r. o Służbie Ochrony Państwa


Dz.U. 2018 poz. 2275

Ogloszony: 2018-12-06

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 listopada 2018 r. sygn. akt SK 3/14Dz.U. 2018 poz. 2274

Ogloszony: 2018-12-05

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 listopada 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyróżnień funkcjonariuszy Służby Więziennej

podstawa: Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej


Dz.U. 2018 poz. 2273

Ogloszony: 2018-11-28

Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę

podstawa: Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
Akt ujednolicony:
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę


Dz.U. 2018 poz. 2272

Ogloszony: 2018-12-05

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej

podstawa: Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
Akt ujednolicony:
Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej


Dz.U. 2018 poz. 2271

Ogloszony: 2018-12-05

Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie terytorialnego zakresu działania oraz siedzib powiatowych i granicznych lekarzy weterynarii

podstawa: Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
Akt ujednolicony:
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 sierpnia 2004 r. w sprawie terytorialnego zakresu działania oraz siedzib powiatowych i granicznych lekarzy weterynarii


Dz.U. 2018 poz. 2270

Ogloszony: 2018-12-05

Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o Instytucie Europy Środkowej

Akty zmienioneKategoria
Ustawa z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów
Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym


Dz.U. 2018 poz. 2269

Ogloszony: 2018-12-05

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o specjalnym podatku węglowodorowym

podstawa: Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
Akt ujednolicony:
Ustawa z dnia 25 lipca 2014 r. o specjalnym podatku węglowodorowym


Dz.U. 2018 poz. 2268

Ogloszony: 2018-12-04

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo wodne

podstawa: Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
Akt ujednolicony:
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne


Dz.U. 2018 poz. 2267

Ogloszony: 2018-12-04

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa

podstawa: Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
Akt ujednolicony:
Ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa


Dz.U. 2018 poz. 2266

Ogloszony: 2018-12-04

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinna spełniać karta powinności w części dotyczącej nowej istotnej usługi

podstawa: Ustawa z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji.


Dz.U. 2018 poz. 2265

Ogloszony: 2018-12-04

Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o Polskiej Agencji Prasowej

Akty zmienioneKategoria
Ustawa z dnia 31 lipca 1997 r. o Polskiej Agencji Prasowej.


Dz.U. 2018 poz. 2264

Ogloszony: 2018-12-04

Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie doręczania wojskowych dokumentów osobistych i trybu postępowania z tymi dokumentam

podstawa: Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
Akt ujednolicony:
Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 czerwca 1992 r. w sprawie doręczania wojskowych dokumentów osobistych i trybu postępowania z tymi dokumentami.


Dz.U. 2018 poz. 2263

Ogloszony: 2018-12-04

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich, zakresu informacji zawartych w karcie oceny pracy, składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego oraz trybu postępowania odwoławczego

podstawa: Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela.


Dz.U. 2018 poz. 2262

Ogloszony: 2018-12-04

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zgłoszeń celnych

podstawa: Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
Akt ujednolicony:
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 września 2016 r. w sprawie zgłoszeń celnych


Dz.U. 2018 poz. 2261

Ogloszony: 2018-12-04

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie udogodnień dla osób niepełnosprawnych z powodu dysfunkcji narządu wzroku i osób niepełnosprawnych z powodu dysfunkcji narządu słuchu w programach telewizyjnych

podstawa: Ustawa z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji.


Dz.U. 2018 poz. 2260

Ogloszony: 2018-12-04

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 listopada 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień wyrobów akcyzowych z obowiązku oznaczania znakami akcyzy

podstawa: Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym
Akty zmienioneKategoria
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 sierpnia 2010 r. w sprawie zwolnień wyrobów akcyzowych z obowiązku oznaczania znakami akcyzy


Dz.U. 2018 poz. 2259

Ogloszony: 2018-12-04

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 listopada 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie terminów uiszczania, wysokości i sposobu obliczania należności na pokrycie kosztów działalności Rzecznika Finansowego i jego Biura

podstawa: Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym
Akty zmienioneKategoria
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 października 2017 r. w sprawie terminów uiszczania, wysokości i sposobu obliczania należności na pokrycie kosztów działalności Rzecznika Finansowego i jego Biura


Dz.U. 2018 poz. 2258

Ogloszony: 2018-12-04

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek

podstawa: Ustawa z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych.
Akty zmienioneKategoria
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 lutego 2010 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek


Dz.U. 2018 poz. 2257

Ogloszony: 2018-12-03

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 listopada 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu "Scalanie gruntów" w ramach poddziałania "Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

podstawa: Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Akty zmienioneKategoria
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu "Scalanie gruntów" w ramach poddziałania "Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020


Dz.U. 2018 poz. 2256

Ogloszony: 2018-12-03

Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

podstawa: Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
Akt ujednolicony:
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020


Dz.U. 2018 poz. 2255

Ogloszony: 2018-12-03

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 listopada 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie

podstawa: Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
Akty zmienioneKategoria
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2008 r. w sprawie nadania statutu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie


Dz.U. 2018 poz. 2254

Ogloszony: 2018-12-03

Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o ratyfikacji Poprawek do Protokołu montrealskiego w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową, sporządzonego w Montrealu dnia 16 września 1987 r., przyjętych w Kigali dnia 15 października 2016 r.Dz.U. 2018 poz. 2253

Ogloszony: 2018-12-03

Oświadczenie Rządowe z dnia 11 października 2018 r. w sprawie mocy obowiązującej w relacjach między Rzecząpospolitą Polską a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej Konwencji wielostronnej implementującej środki traktatowego prawa podatkowego mające na celu zapobieganie erozji podstawy opodatkowania i przenoszeniu zysku, sporządzonej w Paryżu dnia 24 listopada 2016 r., oraz jej zastosowania w realizacji postanowień Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od zysków majątkowych, podpisanej w Londynie dnia 20 lipca 2006 r.

podstawa: Konwencja wielostronna implementująca środki traktatowego prawa podatkowego mające na celu zapobieganie erozji podstawy opodatkowania i przenoszeniu zysku, sporządzona w Paryżu dnia 24 listopada 2016 r.


Dz.U. 2018 poz. 2252

Ogloszony: 2018-11-30

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie podziału kwoty środków finansowych w 2019 r. stanowiącej wzrost całkowitego budżetu na refundację

podstawa: Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych


Dz.U. 2018 poz. 2251

Ogloszony: 2018-11-30

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Więziennej

podstawa: Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej


Dz.U. 2018 poz. 2250

Ogloszony: 2018-11-30

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie kursu dokształcającego w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz praktycznego szkolenia w zakresie zagrożeń w ruchu drogowym

podstawa: Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami


Dz.U. 2018 poz. 2249

Ogloszony: 2018-11-30

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie nagród i zapomóg dla funkcjonariuszy Służby Więziennej

podstawa: Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej


Dz.U. 2018 poz. 2248

Ogloszony: 2018-11-30

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie równoważnika pieniężnego otrzymywanego przez funkcjonariusza Służby Więziennej w zamian za wyżywienie podczas pełnienia służby

podstawa: Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej


Dz.U. 2018 poz. 2247

Ogloszony: 2018-11-30

Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Akty zmienioneKategoria
Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej


Dz.U. 2018 poz. 2246

Ogloszony: 2018-11-30

Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne

Akty zmienioneKategoria
Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.


Dz.U. 2018 poz. 2245

Ogloszony: 2018-11-30

Ustawa z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw

Akty zmienioneKategoria
Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.
Ustawa z dnia 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela.
Ustawa z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle.
Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji.
Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.
Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych
Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.
Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy.
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt.
Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia.
Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym.
Ustawa z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu.
Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub chorób zawodowych powstałych w szczególnych okolicznościach.
Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym
Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
Ustawa z dnia 17 października 2003 r. o wykonywaniu prac podwodnych
Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne
Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej
Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami
Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej
Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze
Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim
Ustawa z dnia 19 grudnia 2014 r. o rybołówstwie morskim
Ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych
Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii
Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o pracy na morzu
Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji
Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe
Ustawa z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami
Ustawa z dnia 21 kwietnia 2017 r. o zwalczaniu dopingu w sporcie
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych
Ustawa z dnia 8 grudnia 2017 r. o Służbie Ochrony Państwa
Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce


Dz.U. 2018 poz. 2244

Ogloszony: 2018-11-30

Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym

Akty zmienioneKategoria
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.
Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym.
Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe.
Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.
Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych
Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.
Ustawa z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym
Ustawa z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym.
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa.
Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.
Ustawa z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji.
Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.
Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych.
Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych.
Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym.
Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług
Ustawa z dnia 19 marca 2004 r. Prawo celne
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o administrowaniu obrotem towarowym z zagranicą
Ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi
Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia
Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym
Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami
Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego
Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy
Ustawa z dnia 28 lutego 2018 r. o kosztach komorniczych
Ustawa z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku akcyzowym
Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu obniżenia składek na ubezpieczenia społeczne osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą na mniejszą skalę


Dz.U. 2018 poz. 2243

Ogloszony: 2018-11-30

Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem nadzoru nad rynkiem finansowym oraz ochrony inwestorów na tym rynku

Akty zmienioneKategoria
Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim.
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe.
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych.
Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
Ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi
Ustawa z dnia 15 kwietnia 2005 r. nadzorze uzupełniającym nad instytucjami kredytowymi, zakładami ubezpieczeń, zakładami reasekuracji i firmami inwestycyjnymi wchodzącymi w skład konglomeratu finansowego
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi
Ustawa z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym
Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów
Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych
Ustawa z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych
Ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach
Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym
Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nadzorze makroostrożnościowym nad systemem finansowym i zarządzaniu kryzysowym w systemie finansowym
Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej
Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy
Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji
Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym
Ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym
Ustawa z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń


Dz.U. 2018 poz. 2242

Ogloszony: 2018-11-30

Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników do sklepów i restauracji

Akty zmienioneKategoria
Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia


Dz.U. 2018 poz. 2241

Ogloszony: 2018-11-30

Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych państwowych jednostkach budżetowych działających w ochronie zdrowia

podstawa: Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
Akt ujednolicony:
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach sfery budżetowej działających w ochronie zdrowia


Dz.U. 2018 poz. 2240

Ogloszony: 2018-11-30

Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eliminowaniu przedmiotów niebezpiecznych, w tym wybuchowych, ze złomu metali

podstawa: Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.


Dz.U. 2018 poz. 2239

Ogloszony: 2018-11-30

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie wzoru rocznego obliczenia podatku wraz z informacją o wysokości dochodu, do sporządzenia których obowiązane są organy rentowe

podstawa: Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.


Dz.U. 2018 poz. 2238

Ogloszony: 2018-11-30

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie określenia wzorów zeznania, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne

podstawa: Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.


Dz.U. 2018 poz. 2237

Ogloszony: 2018-11-30

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych

podstawa: Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.


Dz.U. 2018 poz. 2236

Ogloszony: 2018-11-30

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie wzorów zeznań podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych

podstawa: Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.


Dz.U. 2018 poz. 2235

Ogloszony: 2018-11-30

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie stanowisk służbowych oraz stopni funkcjonariuszy Służby Więziennej

podstawa: Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej


Dz.U. 2018 poz. 2234

Ogloszony: 2018-11-30

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 listopada 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia stanowisk w Służbie Więziennej, na których służbę mogą pełnić wyłącznie funkcjonariusze

podstawa: Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej
Akty zmienioneKategoria
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie określenia stanowisk w Służbie Więziennej, na których służbę mogą pełnić wyłącznie funkcjonariusze


Dz.U. 2018 poz. 2233

Ogloszony: 2018-11-30

Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie nadania statutu Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa

podstawa: Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
Akt ujednolicony:
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie nadania statutu Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa


Dz.U. 2018 poz. 2232

Ogloszony: 2018-11-30

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego

podstawa: Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
Akt ujednolicony:
Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego


Dz.U. 2018 poz. 2231

Ogloszony: 2018-11-30

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o produktach biobójczych

podstawa: Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
Akt ujednolicony:
Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o produktach biobójczych


Dz.U. 2018 poz. 2230

Ogloszony: 2018-11-30

Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie kontroli ruchu drogowego i kierowania ruchem drogowym przez Żandarmerię Wojskową i wojskowe organy porządkowe oraz warunków i trybu współdziałania Żandarmerii Wojskowej z Policją w prowadzeniu ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego

podstawa: Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
Akt ujednolicony:
Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 lutego 2004 r. w sprawie kontroli ruchu drogowego i kierowania ruchem drogowym przez Żandarmerię Wojskową i wojskowe organy porządkowe oraz warunków i trybu współdziałania Żandarmerii Wojskowej z Policją w prowadzeniu ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego


Dz.U. 2018 poz. 2229

Ogloszony: 2018-11-29

Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz rozliczania przez Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pomocy finansowej z budżetu państwa dla kół gospodyń wiejskich oraz jej wysokości

podstawa: Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich


Dz.U. 2018 poz. 2228

Ogloszony: 2018-11-29

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie warmińsko-mazurskiej specjalnej strefy ekonomicznej

podstawa: Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
Akt ujednolicony:
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie warmińsko-mazurskiej specjalnej strefy ekonomicznej


Dz.U. 2018 poz. 2227

Ogloszony: 2018-11-29

Ustawa z dnia 4 października 2018 r. o produktach kosmetycznych

Akty zmienioneKategoria
Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.
Ustawa z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej.
Ustawa z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy.
Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe.
Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej.
Ustawa z dnia 22 czerwca 2001 r. o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne.
Ustawa z dnia 19 marca 2004 r. Prawo celne
Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia
Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym
Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach


Dz.U. 2018 poz. 2226

Ogloszony: 2018-11-29

Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu uzgadniania karty powinności

podstawa: Ustawa z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji.


Dz.U. 2018 poz. 2225

Ogloszony: 2018-11-29

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 31 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa

podstawa: Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
Akt ujednolicony:
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 stycznia 2014 r. w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa


Dz.U. 2018 poz. 2224

Ogloszony: 2018-11-29

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego

podstawa: Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
Akt ujednolicony:
Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego


Dz.U. 2018 poz. 2223

Ogloszony: 2018-11-29

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z organizacją w Rzeczypospolitej Polskiej sesji Konferencji Stron Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu

podstawa: Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
Akt ujednolicony:
Ustawa z dnia 10 stycznia 2018 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z organizacją w Rzeczypospolitej Polskiej sesji Konferencji Stron Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu


Dz.U. 2018 poz. 2222

Ogloszony: 2018-11-28

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 listopada 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzenianiu się organizmu Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu i Goto

podstawa: Ustawa z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin
Akty zmienioneKategoria
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 października 2013 r. w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzenianiu się organizmu Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu i Goto


Dz.U. 2018 poz. 2221

Ogloszony: 2018-11-28

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych

podstawa: Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
Akt ujednolicony:
Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych


Dz.U. 2018 poz. 2220

Ogloszony: 2018-11-28

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o świadczeniach rodzinnych

podstawa: Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
Akt ujednolicony:
Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych


Dz.U. 2018 poz. 2219

Ogloszony: 2018-11-28

Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw

Akty zmienioneKategoria
Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych.
Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia
Ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty


Dz.U. 2018 poz. 2218

Ogloszony: 2018-11-28

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie charakterystyk drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomach 6-8 Polskiej Ramy Kwalifikacji

podstawa: Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji


Dz.U. 2018 poz. 2217

Ogloszony: 2018-11-28

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 listopada 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru sprawozdania o źródłach pozyskanych funduszy na cele inicjatywy ustawodawczej wykonywanej przez obywateli oraz szczegółowego zakresu zawartych w nim informacji

podstawa: Ustawa z dnia 24 czerwca 1999 r. o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli.
Akty zmienioneKategoria
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 sierpnia 2001 r. w sprawie wzoru sprawozdania o źródłach pozyskanych funduszy na cele inicjatywy ustawodawczej wykonywanej przez obywateli oraz szczegółowego zakresu zawartych w nim informacji.


Dz.U. 2018 poz. 2216

Ogloszony: 2018-11-28

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o szczególnych formach sprawowania nadzoru przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych

podstawa: Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
Akt ujednolicony:
Ustawa z dnia 21 czerwca 1996 r. o szczególnych formach sprawowania nadzoru przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych


Dz.U. 2018 poz. 2215

Ogloszony: 2018-11-28

Ustawa z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych

Akty zmienioneKategoria
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.
Ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn.
Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych
Ustawa z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych.
Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.
Ustawa z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi.
Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych
Ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi
Ustawa z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym
Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy
Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym
Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej
Ustawa z dnia 15 stycznia 2016 r. o podatku od niektórych instytucji finansowych
Ustawa z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami
Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu


Dz.U. 2018 poz. 2214

Ogloszony: 2018-11-28

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej

podstawa: Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
Akt ujednolicony:
Ustawa z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej.


Dz.U. 2018 poz. 2213

Ogloszony: 2018-11-28

Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej

podstawa: Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej


Dz.U. 2018 poz. 2212

Ogloszony: 2018-11-28

Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich

Akty zmienioneKategoria
Ustawa z dnia 8 października 1982 r. o społeczno-zawodowych organizacjach rolników.
Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych
Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.
Ustawa z dnia 9 maja 2008 r. o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej
Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców


Dz.U. 2018 poz. 2211

Ogloszony: 2018-11-27

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie maksymalnych sum ubezpieczenia dla poszczególnych upraw rolnych i zwierząt gospodarskich na 2019 r.

podstawa: Ustawa z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich


Dz.U. 2018 poz. 2210

Ogloszony: 2018-11-27

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dystrybucji ubezpieczeń

podstawa: Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
Akt ujednolicony:
Ustawa z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń


Dz.U. 2018 poz. 2209

Ogloszony: 2018-11-27

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 listopada 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywania przez Rzeczpospolitą Polską innym państwom członkowskim Unii Europejskiej danych zawartych w tym rejestrze

podstawa: Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy
Akty zmienioneKategoria
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywania przez Rzeczpospolitą Polską innym państwom członkowskim Unii Europejskiej danych zawartych w tym rejestrze


Dz.U. 2018 poz. 2208

Ogloszony: 2018-11-27

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 listopada 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów

podstawa: Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
Akty zmienioneKategoria
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 grudnia 2009 r. w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów


Dz.U. 2018 poz. 2207

Ogloszony: 2018-11-27

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie zakresu danych i dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania w celu dokonania oceny korporacyjnej podmiotu odpowiedzialnego za system identyfikacji elektronicznej lub podmiotu wydającego środki identyfikacji elektronicznej w tym systemie

podstawa: Ustawa z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej


Dz.U. 2018 poz. 2206

Ogloszony: 2018-11-27

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług

podstawa: Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
Akt ujednolicony:
Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług

-Prawo o ustroju sądów powszechnych

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 listopada 2018 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich

0000-00-00 WMP20180001207

-

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 listopada 2018 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego

0000-00-00 WMP20180001206

-

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 listopada 2018 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego

0000-00-00 WMP20180001205

-

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 listopada 2018 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego

0000-00-00 WMP20180001204

-

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 listopada 2018 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego

0000-00-00 WMP20180001203

-

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 listopada 2018 r. o wolnym stanowisku komornika sądowego

0000-00-00 WMP20180001202

-o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach gospodarczych" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji

0000-00-00 WMP20180001201

-Prawo telekomunikacyjne

Komunikat Ministra Cyfryzacji z dnia 28 listopada 2018 r. o wysokości wskaźnika rocznej opłaty telekomunikacyjnej w 2019 r.

0000-00-00 WMP20180001200

-Prawo o ustroju sądów powszechnych

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 listopada 2018 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich

0000-00-00 WMP20180001199

-o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji

0000-00-00 WMP20180001198

-o organizacji i trybie pracy Rady Ministrów

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Zdrowia lub przez niego nadzorowanych

0000-00-00 WMP20180001197

-o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji

Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Glazurnik - Dyplom mistrzowski" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji

0000-00-00 WMP20180001196

Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 listopada 2018 r. w 100. rocznicę powołania Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej

0000-00-00 WMP20180001195

-o autostradach płatnych

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie wysokości stawki opłaty paliwowej na rok 2019

0000-00-00 WMP20180001194

Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Śledczej do zbadania prawidłowości i legalności działań oraz występowania zaniedbań i zaniechań organów i instytucji publicznych w zakresie zapewnienia dochodów Skarbu Państwa z tytułu podatku od towarów i usług i podatku akcyzowego w okresie od grudnia 2007 r. do listopada 2015 r.

0000-00-00 WMP20180001193

Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 listopada 2018 r. z okazji 100. rocznicy bohaterskiej obrony Lwowa

0000-00-00 WMP20180001192

-o organizacji i trybie pracy Rady Ministrów

Zarządzenie nr 200 Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie zniesienia niektórych organów pomocniczych Rady Ministrów i Prezesa Rady Ministrów

0000-00-00 WMP20180001191

-o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji

Obwieszczenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Przygotowywanie potraw zgodnie z trendami rynkowymi i zasadami zdrowego żywienia" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji

0000-00-00 WMP20180001190

-o podatku akcyzowym

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie stawek akcyzy na paliwa silnikowe w roku 2019

0000-00-00 WMP20180001189

-Kodeks wyborczy

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 19 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego zakresu zadań urzędników wyborczych, sposobu ich realizacji oraz zasad wynagradzania za ich realizację, a także zasad zwolnienia od pracy zawodowej na czas wykonywania obowiązków urzędnika wyborczego w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego

0000-00-00 WMP20180001188

-Prawo własności przemysłowej.

Obwieszczenie Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 listopada 2018 r. o wskazaniu wystaw dających pierwszeństwo do uzyskania prawa ochronnego albo prawa z rejestracji, w przypadku wystawiania na nich wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego

0000-00-00 WMP20180001187

-Prawo o ustroju sądów powszechnych

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 listopada 2018 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich

0000-00-00 WMP20180001186

-o systemie ubezpieczeń społecznych

Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2019 oraz przyjętej do jej ustalenia kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia

0000-00-00 WMP20180001185

-Kodeks wyborczy

Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 6 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Lublinie

0000-00-00 WMP20180001184

-Kodeks wyborczy

Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 11 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Sieradzu

0000-00-00 WMP20180001183

-o organizacji i trybie pracy Rady Ministrów

Zarządzenie nr 212 Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 listopada 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw Koordynacji Działań na rzecz Rozwoju Wszechstronnego Partnerstwa Strategicznego między Rzecząpospolitą Polską a Chińską Republiką Ludową

0000-00-00 WMP20180001182

-Kodeks wyborczy

Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 32 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Sosnowcu

0000-00-00 WMP20180001181

-Kodeks wyborczy

Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 13 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Krakowie

0000-00-00 WMP20180001180

-Kodeks wyborczy

Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Grzegorza Zenona Schreibera

0000-00-00 WMP20180001179

-Kodeks wyborczy

Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Dariusza Karola Starzyckiego

0000-00-00 WMP20180001178

-Kodeks wyborczy

Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 1 z siedzibą Okręgowej Komisji Wyborczej w Legnicy

0000-00-00 WMP20180001177

-o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego

Obwieszczenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjętej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w I kwartale 2019 r.

0000-00-00 WMP20180001176

Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie upamiętnienia Isaaca Bashevisa Singera w 40. rocznicę otrzymania Nagrody Nobla

0000-00-00 WMP20180001175

-o organizacji i trybie pracy Rady Ministrów

Zarządzenie nr 224 Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw projektu "Baltic Pipe"

0000-00-00 WMP20180001174

-o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego

Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie zmiany wskaźnika referencyjnego stosunku powierzchni trwałych użytków zielonych do całkowitej powierzchni użytków rolnych

0000-00-00 WMP20180001173

- o zryczałtowanym podatku dochodowym

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie stawek karty podatkowej i kwoty, do której można wykonywać świadczenia przy prowadzeniu niektórych usług, z wyjątkiem świadczeń dla ludności, oraz kwartalnych stawek ryczałtu od przychodów proboszczów i wikariuszy, obowiązujących w 2019 r.

0000-00-00 WMP20180001172

-o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego

Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie procentu, o jaki zmalał albo zwiększył się stosunek powierzchni trwałych użytków zielonych do całkowitej powierzchni użytków rolnych w odniesieniu do wskaźnika referencyjnego w 2018 r.

0000-00-00 WMP20180001171

-Kodeks wyborczy

Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Jarosława Piotra Stawiarskiego

0000-00-00 WMP20180001170

Uchwała nr 161 Rady Ministrów z dnia 26 października 2018 r. w sprawie przyjęcia dokumentu Polityka społeczna wobec osób starszych 2030. BEZPIECZEŃSTWO - UCZESTNICTWO - SOLIDARNOŚĆ

0000-00-00 WMP20180001169

-o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie wysokości stawki procentowej opłat z tytułu nadzoru wnoszonych przez firmy audytorskie w związku z wykonywaniem czynności rewizji finansowej w jednostkach zainteresowania publicznego na rok 2019

0000-00-00 WMP20180001168

-

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 listopada 2018 r. o użyciu oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej do pomocy oddziałom i pododdziałom Policji

0000-00-00 WMP20180001167

-Kodeks wyborczy

Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Bogusława Andrzeja Sonika

0000-00-00 WMP20180001166

-

Zarządzenie nr 220 Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie użycia żołnierzy Żandarmerii Wojskowej do udzielenia pomocy Służbie Ochrony Państwa

0000-00-00 WMP20180001165

Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 listopada 2018 r. w rocznicę Wielkiego Głodu na Ukrainie

0000-00-00 WMP20180001164

-o rybołówstwie morskim

Obwieszczenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie wysokości dodatkowej kwoty połowowej łososia określonej dla podobszarów 22-31 Morza Bałtyckiego na 2018 r.

0000-00-00 WMP20180001163

-o organizacji i trybie pracy Rady Ministrów

Zarządzenie nr 209 Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 listopada 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

0000-00-00 WMP20180001162

-

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w województwach w 2017 r.

0000-00-00 WMP20180001161

-

Zarządzenie nr 211 Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie użycia żołnierzy Żandarmerii Wojskowej do udzielenia pomocy Policji

0000-00-00 WMP20180001160

-o systemie ubezpieczeń społecznych

Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie wysokości wskaźnika kwartalnej waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne, środków, odsetek za zwłokę i opłaty prolongacyjnej, zewidencjonowanych na subkoncie za III kwartał 2018 r.

0000-00-00 WMP20180001159

-

Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie wysokości normatywu miesięcznych spłat kredytu mieszkaniowego za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu

0000-00-00 WMP20180001158

2018-12-12
Dz.U. 2010 nr 106 poz. 675

Ustawa o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 18 października 2018 r. w sprawie minimalnej przepływności łącza dla świadczonej przez jednostki samorządu terytorialnego usługi dostępu do Internetu

2018-12-12
Dz.U. 2011 nr 21 poz. 112

Ustawa Kodeks wyborczy

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 listopada 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywania przez Rzeczpospolitą Polską innym państwom członkowskim Unii Europejskiej danych zawartych w tym rejestrze

2018-12-12
Dz.U. 2005 nr 150 poz. 1249

Ustawa o dopłatach do ubezpieczeń upraw rolnych

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie maksymalnych sum ubezpieczenia dla poszczególnych upraw rolnych i zwierząt gospodarskich na 2019 r.

2018-12-14
Dz.U. 2004 nr 11 poz. 94

Ustawa o ochronie roślin

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 listopada 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzenianiu się organizmu Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu i Goto

2018-12-18
Dz.U. 2008 nr 199 poz. 1227

Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 listopada 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie

2018-12-19
Dz.U. 1982 nr 3 poz. 19

Ustawa Karta Nauczyciela

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich, zakresu informacji zawartych w karcie oceny pracy, składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego oraz trybu postępowania odwoławczego

2018-12-21
Dz.U. 1997 nr 54 poz. 348

Ustawa Prawo energetyczne

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie opłaty koncesyjnej

2018-12-22
Dz.U. 1994 nr 111 poz. 535

Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 listopada 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu i sposobu działania Rzecznika Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego

2018-12-22
Dz.U. 2001 nr 126 poz. 1381

Ustawa Prawo farmaceutyczne

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie wysokości opłaty za złożenie wniosku o wydanie lub zmianę zgody na wytwarzanie produktu leczniczego terapii zaawansowanej - wyjątku szpitalnego

2018-12-25
Dz.U. 2005 nr 150 poz. 1249

Ustawa o dopłatach do ubezpieczeń upraw rolnych

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie wysokości dopłat do składek z tytułu ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w 2019 r.

2018-12-31
Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141

Ustawa Kodeks Pracy

Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eliminowaniu przedmiotów niebezpiecznych, w tym wybuchowych, ze złomu metali

2019-01-01
Dz.U. 2003 nr 179 poz. 1750

Ustawa o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 marca 2018 r. w sprawie przeprowadzania sprawdzianu sprawności fizycznej żołnierzy zawodowych

2019-01-01
Dz.U. 2006 nr 104 poz. 709

Ustawa o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie legitymacji służbowej oraz innych dokumentów Służby Wywiadu Wojskowego

2019-01-01
Dz.U. 1990 nr 16 poz. 95

Ustawa o samorządzie terytorialnym

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast oraz nadania niektórym miejscowościom statusu miasta

2019-01-01
Dz.U. 2009 nr 3 poz. 11

Ustawa o podatku akcyzowym

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie norm dopuszczalnych ubytków niektórych wyrobów akcyzowych

2019-01-01
Dz.U. 1967 nr 44 poz. 220

Ustawa o powszechnym obowiązku obrony Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 sierpnia 2018 r. w sprawie wydawania przedmiotów umundurowania i wyekwipowania wojskowego żołnierzom pełniącym terytorialną służbę wojskową dyspozycyjnie oraz żołnierzom niepełniącym czynnej służby wojskowej

2019-01-01
Dz.U. 2006 nr 104 poz. 710

Ustawa o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 sierpnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyznawania funkcjonariuszom Służby Wywiadu Wojskowego równoważnika pieniężnego oraz kwoty na zakup ubrania typu cywilnego w zamian za umundurowanie

2019-01-01
Dz.U. 1997 nr 106 poz. 681

Ustawa o publicznej służbie krwi

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za krew i jej składniki w 2019 r.

2019-01-01
Dz.U. 1967 nr 44 poz. 220

Ustawa o powszechnym obowiązku obrony Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie umundurowania i wyekwipowania żołnierzy w czynnej służbie wojskowej

2019-01-01
Dz.U. 2006 nr 104 poz. 710

Ustawa o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 sierpnia 2018 r. w sprawie umundurowania funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego

2019-01-01
Dz.U. 2011 nr 112 poz. 654

Ustawa o działalności leczniczej

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie standardu organizacyjnego opieki okołoporodowej

2019-01-01
Dz.U. 2002 nr 200 poz. 1679

Ustawa o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 września 2018 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2019 r.

2019-01-01
Dz.U. 1985 nr 14 poz. 60

Ustawa o drogach publicznych

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 września 2018 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg krajowych

2019-01-01
Dz.U. 2004 nr 210 poz. 2135

Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego

2019-01-01
Dz.U. 2003 nr 179 poz. 1750

Ustawa o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych

Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 października 2018 r. w sprawie określenia wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie żołnierzy zawodowych

2019-01-01
Dz.U. 1997 nr 137 poz. 926

Ustawa Ordynacja podatkowa TJ

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodów (przychodów) z tytułu stypendiów otrzymywanych w ramach programu "Erasmus+"

2019-01-01
Dz.U. 2009 nr 3 poz. 11

Ustawa o podatku akcyzowym

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 października 2018 r. w sprawie środków skażających alkohol etylowy

2019-01-01
Dz.U. 2002 nr 130 poz. 1112

Ustawa Prawo lotnicze.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie wysokości wpłaty lotniczej w 2019 r.

2019-01-01
Dz.U. 2009 nr 157 poz. 1240

Ustawa o finansach publicznych

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 listopada 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów

2019-01-01
Dz.U. 1991 nr 80 poz. 350

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie wzorów zeznań podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych
Ekoinfonet udostępnia dane o aktualnych aktach wykonawczych do Ustaw.
Na stronach zbudowanych na bazie popularnych CMSow nie ma problemu z odczytem.
Na stronach opartych na języku PHP do odczytu kanalu RSS wykorzystujemy funkcję
simplexml_load_file();
podając jako parametr ścieżkę dostępu:
http://monitor.ekoinfonet.pl/rozporzadzenia.php?do="numer_aktu_prawnego"
W ramce, przykład pobrania rozprządzeń do Ustawy o podatku akcyzowym.

Zmienna limit okresla ilość wyświetlonych pozycji.

Efekt działania:
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie norm dopuszczalnych ubytków niektórych wyrobów akcyzowych
Mon, 06 Aug 2018 00:00:00 +0000
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 października 2018 r. w sprawie środków skażających alkohol etylowy
Mon, 19 Nov 2018 00:00:00 +0000
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 listopada 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień wyrobów akcyzowych z obowiązku oznaczania znakami akcyzy
Tue, 04 Dec 2018 00:00:00 +0000
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie wyznaczenia urzędu skarbowego, na którego rachunek bankowy dokonuje się wpłaty kary pieniężnej, o której mowa w art. 138u ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym
Fri, 07 Dec 2018 00:00:00 +0000
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 listopada 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ewidencji i innych dokumentacji dotyczących wyrobów akcyzowych i znaków akcyzy
Mon, 10 Dec 2018 00:00:00 +0000


 • o RSS -źródło - wikipedia https://pl.wikipedia.org/wiki/RSS

RSS umowna rodzina języków znacznikowych do przesyłania nagłówków wiadomości i nowości na wybranych przez użytkownika RSS stronach. Wystarczy dodać daną stronę (musi ona obsługiwać system RSS) do czytnika RSS. Wszystkie w większym lub mniejszym zakresie bazują na XML-u. Aby skorzystać z kanału RSS, potrzebny jest odpowiedni program, tzw. czytnik kanałów. Często czytniki RSS-ów są zamieszczane w programach pocztowych. Wyróżnia się następujące rodziny RSS:

Wiadomości RSS można przeglądać w:

Czytniki kanałów RSS


Funkcjonowanie czytnika kanałów

Czytnik kanałów pozwala wczytywać nagłówki wiadomości publikowanych w kanałach informacyjnych dostępnych w Internecie. Nagłówek zawiera tytuł, zwięzły opis oraz link odsyłający do bardziej szczegółowej informacji, znajdującej się w serwisie prowadzonym przez wydawcę kanału (może być nim każda osoba prowadząca serwis WWW). Czytnik RSS pozwala śledzić wiele kanałów jednocześnie. Zazwyczaj program jest dostarczany z predefiniowaną listą kanałów, ale użytkownik może do nich dodawać nowe, organizując je w grupy tematyczne.

Zaletą czytnika kanałów jest możliwość śledzenia w jednym interfejsie bieżących informacji pochodzących z wielu Ÿródeł jednocześnie oraz wczytywania tych, które są dla czytelnika interesujące. Wszystkie czytniki potrafią wyświetlać strony WWW z pełnymi wiadomościami w swoim interfejsie i nie wymagają uruchamiania przeglądarki internetowej.

Wyróżnia się samodzielne czytniki kanałów oraz wtyczki (pluginy) do innych programów, przede wszystkim przeglądarek internetowych i programów pocztowych.

Przykładami wtyczek są rozszerzenia do przeglądarki Firefox Sage, czytnik wbudowany w przeglądarki Opera i Avant Browser oraz w programy pocztowe Thunderbird, Evolution i rozszerzenie zawarte w programie narzędziowym Desktop Sidebar. Firefox od wersji 1.0 posiada obsługę RSS/Atom w formie zakładek. Podobny mechanizm obsługi kanałów RSS wbudowany jest w przeglądarce Safari (od wersji 2.0) dla systemu MacOS X.

Kanały RSS obsługują także komunikatory takie jak np.: Miranda IM, Konnekt (za pomocą odpowiedniej wtyczki), WPkontakt czy Spik. Protokół Gadu-Gadu jest wykorzystywany przez bota nagadu.info. Podobne możliwości wysyłania wiadomości o nowych elementach kanału istnieją w protokole Jabber (XMPP), poprzez odpowiedni transport lub bota.

Do komercyjnych czytników RSS dla systemu operacyjnego Microsoft Windows należy m.in. Microsoft Outlook (od wersji 2007), FeedDemon, ale w serwisach z oprogramowaniem dostępne są także liczne darmowe czytniki, jak RSSreader, RSS Bandit czy polski Cafe News, Cliper lub Paseczek.

Z wolno dostępnych (głównie dla systemów Unix) czytników RSS można wymienić Liferea, akregator, straw, Blam!, RSSOwl. Istnieją również wtyczki do klientów pocztowych, takich jak Evolution, Thunderbird, Claws Mail.

Wyróżnia się również czytniki w postaci strony WWW, dedykowanej do przeglądania i organizowania (najczęściej po założeniu konta) publicznie dostępnych kanałów. Z czytników takich można korzystać przy użyciu dowolnej przeglądarki internetowej. Jednym z popularnych darmowych 'czytników' tego typu był Czytnik Google (Google Reader), wyłączony 1 lipca 2013..

Wybrane funkcje czytników kanałów

 • Obsługiwanie formatów(standardy) kanałów (Atom, RSS 0.90/1.0, RSS 2.0 i RSS 0.91/0.92/0.93)
 • Sposoby subskrybowania kanałów
 • Rozpoznawanie kanałów na stronie internetowej
 • Import i eksport danych o kanałach (OPML)
 • Wyszukiwarka kanałów w Internecie
 • Kategoryzacja kanałów w czytniku
 • Wbudowany podgląd wiadomości
 • Wyszukiwanie wiadomości według słów kluczowych
 • Aktualizacja kanałów
 • Usuwanie starych wiadomości

O stronie Auditor wymagań prawnych
strona jest prezentacją skryptu wspomagającego zarządzanie. W zamyśle, ma dostarczać informacji o aktualnych aktach prawnych według kategorii zdefiniowanych przez użytkownika a także, informować o statusie dokumentów uznanych za nadzorowane w systemie. W celu zapoznania się z funkcjonalnościami skryptu nalezy założyc indywidualne konto. Konto zawiera adres email użytkownika jako login i indywidualne hasło

O "newsletterze" w przypadku opublikowania nowych aktów prawnych z kategorii wybranej przez Subskrybenta system wysyła powiadomienie via email. Wiadomość zawiera link do strony z informacją o nowym akcie . We wiadomości jest zawarty link do rezygnacji z subskrypcji oraz do zmiany ustawień.

wyloguj
historia logowań

Treści na tej stronie zostały pobrane z zasobów udostepnianych przez Sejm RP System Informacyjny Sejmu Ka¿da informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie okre?lonych w ustawie. (Art. 1 ust 1 - ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198 z pó¿n. zm.)
Informację publiczną Kancelaria Sejmu udostępnia poprzez ogłaszanie dokumentów i innych informacji w Systemie Informacyjnym Sejmu. (Art. 202a. ust 1 uchwały Sejmu RP z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulaminu Sejmu RP)
System Informacyjny Sejmu jest dostępny poprzez sieæ Internet pod adresem http://www.sejm.gov.pl/ i przeznaczony do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych związanych z działalnoscią Sejmu i jego organów oraz Kancelarii Sejmu.
Zezwala się na bezpłatne wykorzystywanie materiałów znajdujących się w Systemie Informacyjnym Sejmu, z ograniczeniami przedstawionymi poni¿ej: przy wszystkich materiałach (video, audio czy tekstowych) pobieranych ze strony www.sejm.gov.pl powinna znajdowaæ się informacja o ¿ródle pochodzenia materiałów. ¯ródłem tym jest System Informacyjny Sejmu