zaloguj facebukiem
Wymagania normy ISO 14 001:2015


Dz.U. 2019 poz. 763

Ogloszony: 2019-04-26

Oświadczenie rządowe z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie wypowiedzenia przez Rzeczpospolitą Polską Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Austrii w sprawie popierania i ochrony inwestycji, sporządzonej w Wiedniu dnia 24 listopada 1988 r.Dz.U. 2019 poz. 762

Ogloszony: 2019-04-26

Dokument wypowiedzenia przez Rzeczpospolitą Polską Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Austrii w sprawie popierania i ochrony inwestycji, sporządzonej w Wiedniu dnia 24 listopada 1988 r.Dz.U. 2019 poz. 761

Ogloszony: 2019-04-26

Ustawa z dnia 25 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty i ustawy - Prawo oświatowe

Akty zmienioneKategoria
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe


Dz.U. 2019 poz. 759

Ogloszony: 2019-04-26

Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych

podstawa: Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. Prawo o miarach.


Dz.U. 2019 poz. 758

Ogloszony: 2019-04-25

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie legnickiej specjalnej strefy ekonomicznej

podstawa: Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
Akt ujednolicony:
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie legnickiej specjalnej strefy ekonomicznej


Dz.U. 2019 poz. 757

Ogloszony: 2019-04-25

Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków

podstawa: Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
Akt ujednolicony:
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków.


Dz.U. 2019 poz. 756

Ogloszony: 2019-04-25

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych

podstawa: Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
Akt ujednolicony:
Ustawa z dnia 14 marca 2014 r. o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych


Dz.U. 2019 poz. 755

Ogloszony: 2019-04-25

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo energetyczne

podstawa: Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
Akt ujednolicony:
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne.


Dz.U. 2019 poz. 754

Ogloszony: 2019-04-25

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 kwietnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych

podstawa: Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych.
Akty zmienioneKategoria
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych


Dz.U. 2019 poz. 753

Ogloszony: 2019-04-25

Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie przekraczania granicy państwowej i lotów obcych wojskowych statków powietrznych w przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej

podstawa: Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
Akt ujednolicony:
Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 stycznia 2005 r. w sprawie przekraczania granicy państwowej i lotów obcych wojskowych statków powietrznych w przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej


Dz.U. 2019 poz. 752

Ogloszony: 2019-04-25

Ustawa z dnia 15 marca 2019 r. o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego oraz niektórych innych ustaw

Akty zmienioneKategoria
Ustawa z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin.
Ustawa z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego.
Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Ustawa z dnia 2 września 1994 r. o dodatku i uprawnieniach przysługujących żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach i zakładach wydobywania rud uranu.
Ustawa z dnia 31 maja 1996 r. o świadczeniach pieniężnych przysługujących osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich.
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym.
Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługującym cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych
Ustawa z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych


Dz.U. 2019 poz. 751

Ogloszony: 2019-04-25

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 kwietnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad i trybu powierzania mienia funkcjonariuszom Centralnego Biura Antykorupcyjnego

podstawa: Ustawa z dnia 7 maja 1999 r. o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Celno-Skarbowej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego i Centralnego Biura Antykorupcyjnego
Akty zmienioneKategoria
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 maja 2009 r. w sprawie zasad i trybu powierzania mienia funkcjonariuszom Centralnego Biura Antykorupcyjnego


Dz.U. 2019 poz. 750

Ogloszony: 2019-04-25

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 kwietnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu zaliczania okresów służby i pracy uwzględnianej przy ustalaniu wzrostu uposażenia funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego

podstawa: Ustawa z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym
Akty zmienioneKategoria
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie warunków i trybu zaliczania okresów służby i pracy uwzględnianej przy ustalaniu wzrostu uposażenia funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego


Dz.U. 2019 poz. 749

Ogloszony: 2019-04-25

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 kwietnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie terminów płatności uposażenia i innych świadczeń pieniężnych funkcjonariuszom Centralnego Biura Antykorupcyjnego, właściwości i trybu postępowania w sprawach ich wypłacania oraz dokonywania potrąceń z tych należności

podstawa: Ustawa z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym
Akty zmienioneKategoria
Ustawa z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym


Dz.U. 2019 poz. 748

Ogloszony: 2019-04-25

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie wysokości środków finansowych, jakie musi posiadać cudzoziemiec wykonujący świadczenia jako wolontariusz na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

podstawa: Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach


Dz.U. 2019 poz. 747

Ogloszony: 2019-04-25

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 kwietnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu "Restrukturyzacja małych gospodarstw" w ramach poddziałania "Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

podstawa: Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Akty zmienioneKategoria
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu "Restrukturyzacja małych gospodarstw" w ramach poddziałania "Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020


Dz.U. 2019 poz. 746

Ogloszony: 2019-04-25

Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie wysokości opłat za czynności organów administracji miar związane z tachografami

podstawa: Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o tachografach


Dz.U. 2019 poz. 745

Ogloszony: 2019-04-24

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie zezwoleń na wykonywanie działalności w zakresie podatku akcyzowego

podstawa: Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym


Dz.U. 2019 poz. 744

Ogloszony: 2019-04-24

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie sposobu i trybu prowadzenia oraz udostępniania Rejestru Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz struktury danych udostępnianych z tego rejestru

podstawa: Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne.


Dz.U. 2019 poz. 743

Ogloszony: 2019-04-24

Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o jednorazowym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów w 2019 r.

Akty zmienioneKategoria
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy


Dz.U. 2019 poz. 742

Ogloszony: 2019-04-23

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie informacji niejawnych

podstawa: Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
Akt ujednolicony:
Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych


Dz.U. 2019 poz. 741

Ogloszony: 2019-04-23

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o referendum lokalnym

podstawa: Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
Akt ujednolicony:
Ustawa z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym.


Dz.U. 2019 poz. 740

Ogloszony: 2019-04-23

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o prokuraturze

podstawa: Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
Akt ujednolicony:
Ustawa z dnia 28 stycznia 2016 r. Prawo o prokuraturze


Dz.U. 2019 poz. 739

Ogloszony: 2019-04-23

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie wartości klimatycznego bilansu wodnego dla poszczególnych gatunków roślin uprawnych i gleb

podstawa: Ustawa z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich


Dz.U. 2019 poz. 738

Ogloszony: 2019-04-19

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie postępowania ze środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi, nowymi substancjami psychoaktywnymi, prekursorami kategorii 1, lub ich preparatami, oraz środkami zastępczymi

podstawa: Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii


Dz.U. 2019 poz. 737

Ogloszony: 2019-04-19

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o własności lokali

podstawa: Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
Akt ujednolicony:
Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali.


Dz.U. 2019 poz. 736

Ogloszony: 2019-04-19

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej

podstawa: Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
Akt ujednolicony:
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej


Dz.U. 2019 poz. 735

Ogloszony: 2019-04-19

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie uzupełniającego unijnego świadectwa zdolności żeglugowej

podstawa: Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej.


Dz.U. 2019 poz. 734

Ogloszony: 2019-04-19

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać prowadzone przez firmę inwestycyjną alternatywny system obrotu lub zorganizowana platforma obrotu

podstawa: Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi


Dz.U. 2019 poz. 733

Ogloszony: 2019-04-19

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 kwietnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach sfery budżetowej działających w zakresie rolnictwa

podstawa: Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.
Akty zmienioneKategoria
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach sfery budżetowej działających w zakresie rolnictwa


Dz.U. 2019 poz. 732

Ogloszony: 2019-04-19

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 kwietnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników niebędących nauczycielami, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez organy administracji rządowej oraz w niektórych innych jednostkach organizacyjnych

podstawa: Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.
Akty zmienioneKategoria
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z praca dla pracowników niebędących nauczycielami, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez organy administracji rządowej oraz w niektórych innych jednostkach organizacyjnych


Dz.U. 2019 poz. 731

Ogloszony: 2019-04-19

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 kwietnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach organizacyjnych resortu sprawiedliwości

podstawa: Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.
Akty zmienioneKategoria
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach organizacyjnych resortu sprawiedliwości


Dz.U. 2019 poz. 730

Ogloszony: 2019-04-19

Ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

Akty zmienioneKategoria
Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
Ustawa z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach.
Ustawa z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin.
Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.
Ustawa z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.
Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego.
Ustawa z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym
Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej.
Ustawa z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników
Ustawa z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie.
Ustawa z dnia 31 maja 1996 r. o świadczeniach pieniężnych przysługujących osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich.
Ustawa z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym.
Ustawa z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne.
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny.
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym.
Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi.
Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa.
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim.
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe.
Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.
Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
Ustawa z dnia 6 stycznia 2000 r. o Rzeczniku Praw Dziecka.
Ustawa z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym.
Ustawa z dnia 7 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających.
Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe.
Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa
Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej.
Ustawa z dnia 3 lutego 2001 r. o ochronie dziedzictwa Fryderyka Chopina.
Ustawa z dnia 11 sierpnia 2001 r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu.
Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o kuratorach sądowych.
Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych.
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym.
Ustawa z dnia 6 lipca 2001 r. o usługach detektywistycznych.
Ustawa z dnia 5 lipca 2002 r. o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej.
Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze.
Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym
Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym
Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych
Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
Ustawa z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych
Ustawa z dnia 17 października 2003 r. o wykonywaniu prac podwodnych
Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych
Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej
Ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi
Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
Ustawa z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego
Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne
Ustawa z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi
Ustawa z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych
Ustawa z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym
Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych
Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym
Ustawa z dnia 12 stycznia 2007 r. o drogowych spółkach specjalnego przeznaczenia
Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym
Ustawa z dnia 15 czerwca 2007 r.o licencji doradcy restrukturyzacyjnego
Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
Ustawa z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska
Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej
Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury
Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
Ustawa z dnia 7 maja 2009 r. o zadośćuczynieniu rodzinom ofiar zbiorowych wystąpień wolnościowych w latach 1956-1989
Ustawa z dnia 25 czerwca 2009 r. o rolnictwie ekologicznym
Ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji
Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej
Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych
Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych
Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności
Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym
Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3
Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia
Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa
Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim
Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej
Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych
Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa
Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych
Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich
Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych
Ustawa z dnia 2 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie polskim
Ustawa z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych
Ustawa z dnia 28 czerwca 2012 r. o spłacie niektórych niezaspokojonych należności przedsiębiorców, wynikających z realizacji udzielonych zamówień publicznych
Ustawa z dnia 31 sierpnia 2012 r. o Państwowej Komisji Badania Wypadków Morskich
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
Ustawa z dnia 11 października 2013 r. o wzajemnej pomocy przy dochodzeniu podatków, należności celnych i innych należności pieniężnych
Ustawa z dnia 22 listopada 2013 r. o systemie powiadamiania ratunkowego
Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta
Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020
Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków
Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego
Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. o komisjach lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych
Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny
Ustawa z dnia 19 grudnia 2014 r. o rybołówstwie morskim
Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii
Ustawa z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych
Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o leczeniu niepłodności
Ustawa z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych
Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego
Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o wykonywaniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA
Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji
Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej
Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci
Ustawa z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego
Ustawa z dnia 29 kwietnia 2016 r. o szczególnych zasadach wykonywania niektórych zadań z zakresu informatyzacji działalności organów administracji podatkowej, Służby Celnej i kontroli skarbowej
Ustawa z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym
Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji
Ustawa z dnia 21 października 2016 r. o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi
Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej
Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym
Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o zasadach zarządzania mieniem państwowym
Ustawa z dnia 15 grudnia 2016 r. o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe
Ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami
Ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów
Ustawa z dnia 21 kwietnia 2017 r. o zwalczaniu dopingu w sporcie
Ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej
Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy
Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
Ustawa z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych
Ustawa z dnia 9 maja 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw
Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce


Dz.U. 2019 poz. 729

Ogloszony: 2019-04-19

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie wzoru rejestru unijnych świadectw zdolności żeglugowej

podstawa: Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej.


Dz.U. 2019 poz. 728

Ogloszony: 2019-04-19

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania

podstawa: Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
Akt ujednolicony:
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania


Dz.U. 2019 poz. 727

Ogloszony: 2019-04-18

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 kwietnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie spisu wyborców

podstawa: Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy
Akty zmienioneKategoria
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie spisu wyborców


Dz.U. 2019 poz. 726

Ogloszony: 2019-04-18

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków, jakie musi spełniać rynek regulowany oraz platforma aukcyjna

podstawa: Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi


Dz.U. 2019 poz. 725

Ogloszony: 2019-04-18

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne

podstawa: Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
Akt ujednolicony:
Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.


Dz.U. 2019 poz. 724

Ogloszony: 2019-04-18

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora instytucji kultury

podstawa: Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.


Dz.U. 2019 poz. 723

Ogloszony: 2019-04-18

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie przyznania spółdzielni socjalnej środków na utworzenie stanowiska pracy i finansowanie kosztów wynagrodzenia osób niepełnosprawnych

podstawa: Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.


Dz.U. 2019 poz. 722

Ogloszony: 2019-04-18

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie wzoru świadectwa sprzętu nawigacyjnego

podstawa: Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej.


Dz.U. 2019 poz. 721

Ogloszony: 2019-04-18

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie wykazu śródlądowych dróg wodnych państw członkowskich

podstawa: Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej.


Dz.U. 2019 poz. 720

Ogloszony: 2019-04-18

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 kwietnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji pracy, składu oraz zasad wynagradzania członków komisji rozpatrującej wnioski o wyrażenie zgody na zatrudnienie osób, które pełniły funkcje publiczne

podstawa: Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne.
Akty zmienioneKategoria
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 1998 r. w sprawie organizacji pracy, składu oraz zasad wynagradzania członków komisji rozpatrującej wnioski o wyrażenie zgody na zatrudnienie osób, które pełniły funkcje publiczne.


Dz.U. 2019 poz. 719

Ogloszony: 2019-04-18

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie tymczasowego unijnego świadectwa zdolności żeglugowej

podstawa: Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej.


Dz.U. 2019 poz. 718

Ogloszony: 2019-04-18

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 kwietnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie recept

podstawa: Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne.
Akty zmienioneKategoria
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie recept


Dz.U. 2019 poz. 717

Ogloszony: 2019-04-17

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa artystycznego

podstawa: Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe


Dz.U. 2019 poz. 716

Ogloszony: 2019-04-17

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie elementów zabezpieczenia umieszczanego na opakowaniu jednostkowym wyrobów tytoniowych sprzedawanych w wolnych obszarach celnych podróżnym udającym się do krajów trzecich

podstawa: Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.


Dz.U. 2019 poz. 715

Ogloszony: 2019-04-17

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 kwietnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

podstawa: Ustawa z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów
Akty zmienioneKategoria
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego


Dz.U. 2019 poz. 714

Ogloszony: 2019-04-17

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług

podstawa: Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
Akt ujednolicony:
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług


Dz.U. 2019 poz. 713

Ogloszony: 2019-04-17

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o stowarzyszeniach

podstawa: Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
Akt ujednolicony:
Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach.


Dz.U. 2019 poz. 712

Ogloszony: 2019-04-17

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o gospodarce komunalnej

podstawa: Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
Akt ujednolicony:
Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej.


Dz.U. 2019 poz. 711

Ogloszony: 2019-04-17

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie skierowań wystawianych w postaci elektronicznej w Systemie Informacji Medycznej

podstawa: Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych


Dz.U. 2019 poz. 710

Ogloszony: 2019-04-17

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o transporcie kolejowym

podstawa: Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
Akt ujednolicony:
Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym


Dz.U. 2019 poz. 709

Ogloszony: 2019-04-16

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie przedterminowych wyborów do Rady Powiatu Koneckiego w województwie świętokrzyskim

podstawa: Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy


Dz.U. 2019 poz. 708

Ogloszony: 2019-04-16

Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o zasadach ustalenia kolejności obsadzania mandatów posłów do Parlamentu Europejskiego wybieranych w Rzeczypospolitej Polskiej na kadencję 2019-2024Dz.U. 2019 poz. 707

Ogloszony: 2019-04-16

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 kwietnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Więziennej

podstawa: Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej
Akty zmienioneKategoria
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Więziennej


Dz.U. 2019 poz. 706

Ogloszony: 2019-04-16

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych

podstawa: Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
Akt ujednolicony:
Ustawa z dnia 22 czerwca 2001 r. o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych


Dz.U. 2019 poz. 705

Ogloszony: 2019-04-16

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagrodzenia zasadniczego prokuratorów oraz wysokości dodatków funkcyjnych przysługujących prokuratorom

podstawa: Ustawa z dnia 28 stycznia 2016 r. Prawo o prokuraturze
Akty zmienioneKategoria
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie wynagrodzenia zasadniczego prokuratorów oraz wysokości dodatków funkcyjnych przysługujących prokuratorom


Dz.U. 2019 poz. 704

Ogloszony: 2019-04-16

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie stypendiów ministra dla studentów

podstawa: Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce


Dz.U. 2019 poz. 703

Ogloszony: 2019-04-16

Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 29 marca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pozwoleń na przywóz lub wywóz towarów udzielanych w ramach środków administrowania obrotem towarami z zagranicą

podstawa: Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o administrowaniu obrotem towarowym z zagranicą
Akty zmienioneKategoria
Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie pozwoleń na przywóz lub wywóz towarów udzielanych w ramach środków administrowania obrotem towarami z zagranicą


Dz.U. 2019 poz. 702

Ogloszony: 2019-04-16

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie osób prawnych zastępowanych przez Prokuratorię Generalną Rzeczypospolitej Polskiej oraz opłat ponoszonych za usługi prawne świadczone przez Prokuratorię Generalną Rzeczypospolitej Polskiej, a także opłat za przeprowadzenie postępowania przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej

podstawa: Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
Akt ujednolicony:
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie osób prawnych zastępowanych przez Prokuratorię Generalną Rzeczypospolitej Polskiej oraz opłat ponoszonych za usługi prawne świadczone przez Prokuratorię Generalną Rzeczypospolitej Polskiej, a także opłat za przeprowadzenie postępowania przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej


Dz.U. 2019 poz. 701

Ogloszony: 2019-04-16

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o odpadach

podstawa: Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
Akt ujednolicony:
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach


Dz.U. 2019 poz. 700

Ogloszony: 2019-04-16

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne

podstawa: Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
Akt ujednolicony:
Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne


Dz.U. 2019 poz. 699

Ogloszony: 2019-04-16

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 1 kwietnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie planu numeracji krajowej dla publicznych sieci telekomunikacyjnych, w których świadczone są publicznie dostępne usługi telefoniczne

podstawa: Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne
Akty zmienioneKategoria
Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 30 października 2013 r. w sprawie planu numeracji krajowej dla publicznych sieci telekomunikacyjnych, w których świadczone są publicznie dostępne usługi telefoniczne


Dz.U. 2019 poz. 698

Ogloszony: 2019-04-15

Ustawa z dnia 15 marca 2019 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych

Akty zmienioneKategoria
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.


Dz.U. 2019 poz. 697

Ogloszony: 2019-04-15

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie wzoru legitymacji służbowej pracownika Urzędu Ochrony Danych Osobowych

podstawa: Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych


Dz.U. 2019 poz. 696

Ogloszony: 2019-04-15

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Służby Więziennej

podstawa: Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej


Dz.U. 2019 poz. 695

Ogloszony: 2019-04-15

Ustawa z dnia 22 lutego 2019 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane

Akty zmienioneKategoria
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.


Dz.U. 2019 poz. 694

Ogloszony: 2019-04-15

Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw

Akty zmienioneKategoria
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa.
Ustawa z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy.
Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o wykonywaniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA
Ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami
Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw


Dz.U. 2019 poz. 693

Ogloszony: 2019-04-15

Ustawa z dnia 15 marca 2019 r. o zmianie ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Akty zmienioneKategoria
Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich


Dz.U. 2019 poz. 692

Ogloszony: 2019-04-15

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie żeglugi i portów morskich

podstawa: Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
Akt ujednolicony:
Ustawa z dnia 4 września 2008 r. o ochronie żeglugi i portów morskich


Dz.U. 2019 poz. 691

Ogloszony: 2019-04-15

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie udzielania w 2019 r. publicznym szkołom artystycznym realizującym kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, prowadzonym przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne, dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe

podstawa: Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych


Dz.U. 2019 poz. 690

Ogloszony: 2019-04-12

Ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym

Akty zmienioneKategoria
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym.


Dz.U. 2019 poz. 689

Ogloszony: 2019-04-12

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie współpracy podmiotów leczniczych prowadzących leczenie lub rehabilitację osób używających środków odurzających, substancji psychotropowych, nowych substancji psychoaktywnych lub środków zastępczych z Krajowym Biurem do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii

podstawa: Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii


Dz.U. 2019 poz. 688

Ogloszony: 2019-04-12

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

podstawa: Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
Akt ujednolicony:
Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie


Dz.U. 2019 poz. 687

Ogloszony: 2019-04-12

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego

podstawa: Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
Akt ujednolicony:
Ustawa z dnia 9 czerwca 2006 r. o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego


Dz.U. 2019 poz. 686

Ogloszony: 2019-04-12

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych szkół i publicznych placówek artystycznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych

podstawa: Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe


Dz.U. 2019 poz. 685

Ogloszony: 2019-04-12

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw

podstawa: Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe
Akty zmienioneKategoria
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw


Dz.U. 2019 poz. 684

Ogloszony: 2019-04-12

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks wyborczy

podstawa: Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
Akt ujednolicony:
Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy


Dz.U. 2019 poz. 683

Ogloszony: 2019-04-12

Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości

podstawa: Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
Akt ujednolicony:
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 września 2017 r. w sprawie Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości


Dz.U. 2019 poz. 682

Ogloszony: 2019-04-11

Obwieszczenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w sprawie trybu postępowania w sprawach podziału czasu rozpowszechniania audycji referendalnych, sposobu przygotowania i rozpowszechniania tych audycji oraz sposobu upowszechniania informacji o terminach rozpowszechniania audycji referendalnych

podstawa: Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
Akt ujednolicony:
Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 12 sierpnia 2003 r. w sprawie trybu postępowania w sprawach podziału czasu rozpowszechniania audycji referendalnych, sposobu przygotowania i rozpowszechnienia tych audycji oraz sposobu upowszechniania informacji o terminach rozpowszechniania audycji referendalnych


Dz.U. 2019 poz. 681

Ogloszony: 2019-04-11

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych

podstawa: Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
Akt ujednolicony:
Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych


Dz.U. 2019 poz. 680

Ogloszony: 2019-04-11

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie wzoru wniosku o umieszczenie cudzoziemca w strzeżonym ośrodku albo o zastosowanie wobec niego aresztu dla cudzoziemców oraz wzoru wniosku o przedłużenie okresu pobytu cudzoziemca w strzeżonym ośrodku albo areszcie

podstawa: Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach


Dz.U. 2019 poz. 679

Ogloszony: 2019-04-11

Ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny wykonawczy oraz ustawy - Kodeks postępowania karnego

Akty zmienioneKategoria
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego.
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy.


Dz.U. 2019 poz. 678

Ogloszony: 2019-04-11

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 2 kwietnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podziału środków finansowych na realizację Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze"

podstawa: Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego
Akty zmienioneKategoria
Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 22 sierpnia 2017 r. w sprawie podziału środków finansowych na realizację Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze"


Dz.U. 2019 poz. 677

Ogloszony: 2019-04-11

Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 7 kwietnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie spisu wyborców przebywających za granicą

podstawa: Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy
Akty zmienioneKategoria
Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie spisu wyborców przebywających za granicą


Dz.U. 2019 poz. 676

Ogloszony: 2019-04-11

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks karny wykonawczy

podstawa: Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
Akt ujednolicony:
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy.


Dz.U. 2019 poz. 675

Ogloszony: 2019-04-10

Ustawa z dnia 15 marca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Prawo o miarach

Akty zmienioneKategoria
Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. Prawo o miarach.
Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług


Dz.U. 2019 poz. 674

Ogloszony: 2019-04-10

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 3 kwietnia 2019 r. sygn. akt SK 13/16

Akty zmienioneKategoria
Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Ustawa z dnia 12 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw


Dz.U. 2019 poz. 673

Ogloszony: 2019-04-10

Ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Danii w sprawie projektu Baltic Pipe, podpisanej w Katowicach dnia 11 grudnia 2018 r.Dz.U. 2019 poz. 672

Ogloszony: 2019-04-10

Ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. o wypowiedzeniu Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Finlandii o ochronie prawnej i pomocy prawnej w sprawach cywilnych, rodzinnych i karnych, podpisanej w Helsinkach dnia 27 maja 1980 r.Dz.U. 2019 poz. 671

Ogloszony: 2019-04-10

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Rudna w województwie dolnośląskim

podstawa: Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy


Dz.U. 2019 poz. 670

Ogloszony: 2019-04-10

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów

podstawa: Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
Akt ujednolicony:
Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów


Dz.U. 2019 poz. 669

Ogloszony: 2019-04-10

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy

podstawa: Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
Akt ujednolicony:
Ustawa z dnia 11 października 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy


Dz.U. 2019 poz. 668

Ogloszony: 2019-04-10

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 marca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkolenia lotniczego oraz uzyskiwania licencji przez cudzoziemców

podstawa: Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze.
Akty zmienioneKategoria
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2003 r. w sprawie szkolenia lotniczego oraz uzyskiwania licencji przez cudzoziemców


Dz.U. 2019 poz. 667

Ogloszony: 2019-04-10

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dozorze technicznym

podstawa: Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
Akt ujednolicony:
Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym.


Dz.U. 2019 poz. 666

Ogloszony: 2019-04-10

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw

podstawa: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.
Akty zmienioneKategoria
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 września 2016 r. w sprawie kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw


Dz.U. 2019 poz. 665

Ogloszony: 2019-04-10

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie zniesienia Pełnomocnika Rządu do spraw Prezydencji Konferencji Stron

podstawa: Ustawa z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów


Dz.U. 2019 poz. 664

Ogloszony: 2019-04-09

Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

podstawa: Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
Akt ujednolicony:
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020


Dz.U. 2019 poz. 663

Ogloszony: 2019-04-09

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie wyznaczenia podmiotu wydającego identyfikatory

podstawa: Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.

Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 kwietnia 2019 r. w 100. rocznicę powstania Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

0000-00-00 WMP20190000403

-Prawo energetyczne

Obwieszczenie Ministra Energii z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującej od dnia 1 maja 2019 r. do dnia 30 kwietnia 2020 r.

0000-00-00 WMP20190000402

-o organizacji i trybie pracy Rady Ministrów

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Zdrowia lub przez niego nadzorowanych

0000-00-00 WMP20190000401

-Kodeks wyborczy

Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 15 kwietnia 2019 r. o komitetach wyborczych utworzonych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

0000-00-00 WMP20190000400

-Kodeks wyborczy

Uchwała nr 63/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie zasad i trybu przekazywania Okręgowej Komisji Wyborczej w Warszawie I, właściwej dla okręgu wyborczego nr 4, wyników głosowania i protokołów głosowania z obwodów utworzonych na polskich statkach morskich w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej

0000-00-00 WMP20190000399

-Kodeks wyborczy

Uchwała nr 60/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie trybu i terminu powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych za granicą w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i wyborach do Parlamentu Europejskiego

0000-00-00 WMP20190000398

-

Zarządzenie Nr 45 Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej

0000-00-00 WMP20190000397

-Kodeks wyborczy

Uchwała nr 62/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie zasad i trybu przekazywania Okręgowej Komisji Wyborczej w Warszawie I, właściwej dla okręgu wyborczego nr 4, wyników głosowania i protokołów głosowania z obwodów utworzonych za granicą w wyborach do Parlamentu Europejskiego

0000-00-00 WMP20190000396

-Kodeks wyborczy

Uchwała nr 64/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie trybu i sposobu przekazywania danych o liczbie osób ujętych w spisach wyborców oraz liczbie wyborców, którym wydano karty do głosowania w stałych obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

0000-00-00 WMP20190000395

-Kodeks wyborczy

Uchwała nr 61/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie trybu i terminu powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych na polskich statkach morskich w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i wyborach do Parlamentu Europejskiego

0000-00-00 WMP20190000394

-Kodeks wyborczy

Uchwała nr 40/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie warunków oraz sposobu pomocniczego wykorzystania techniki elektronicznej w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

0000-00-00 WMP20190000393

-o Narodowym Banku Polskim

Zarządzenie nr 11/2019 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia wzorów, próby, masy i wielkości emisji monet o wartości nominalnej 10 zł i 200 zł, upamiętniających 100-lecie utworzenia Uniwersytetu Poznańskiego

0000-00-00 WMP20190000392

-Kodeks wyborczy

Uchwała nr 66/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 15 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzorów kart do głosowania oraz nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille?a w wyborach do Parlamentu Europejskiego dla obwodów głosowania utworzonych w kraju

0000-00-00 WMP20190000391

-Kodeks wyborczy

Uchwała nr 65/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 15 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu Państwowej Komisji Wyborczej

0000-00-00 WMP20190000390

-Kodeks wyborczy

Uchwała nr 57/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 15 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania okręgowych komisji wyborczych i rejonowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

0000-00-00 WMP20190000389

Uchwała nr 58/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w składach rejonowych komisji wyborczych powołanych w celu przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

0000-00-00 WMP20190000388

Oświadczenie Rządowe z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie utraty mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o współpracy naukowo-technicznej, podpisanej w Waszyngtonie dnia 10 lutego 2006 r.

0000-00-00 WMP20190000387

Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w składzie sekretarzy Sejmu

0000-00-00 WMP20190000386

Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 kwietnia 2019 r. upamiętniająca profesora Andrzeja Stelmachowskiego, Marszałka Senatu I kadencji w związku z 10. rocznicą śmierci oraz 30-leciem odrodzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

0000-00-00 WMP20190000385

-o Sądzie Najwyższym

Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie wyboru ławników Sądu Najwyższego

0000-00-00 WMP20190000384

-

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

0000-00-00 WMP20190000383

-

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 marca 2019 r. nr 110.7.2019 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

0000-00-00 WMP20190000382

-

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 marca 2019 r. nr 110.6.2019 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

0000-00-00 WMP20190000381

-

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 marca 2019 r. nr 110.5.2019 w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

0000-00-00 WMP20190000380

Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie upamiętnienia Stanisława Wojciechowskiego w 150. rocznicę urodzin

0000-00-00 WMP20190000379

Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie udziału Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie lipiec-grudzień 2018 r. (przewodnictwo Austrii w Radzie Unii Europejskiej)

0000-00-00 WMP20190000378

-

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w marcu 2019 r. w stosunku do marca 2013 r.

0000-00-00 WMP20190000377

-Kodeks wyborczy

Uchwała nr 46/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 8 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie sposobu postępowania z kopertami zwrotnymi i pakietami wyborczymi w głosowaniu korespondencyjnym

0000-00-00 WMP20190000376

-Kodeks wyborczy

Uchwała nr 45/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 8 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru i rozmiaru koperty na pakiet wyborczy, koperty zwrotnej, koperty na kartę do głosowania, oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu oraz instrukcji głosowania korespondencyjnego

0000-00-00 WMP20190000375

-

Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 4 kwietnia 2019 r. o wolnych stanowiskach asesorskich w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie

0000-00-00 WMP20190000374

-

Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 4 kwietnia 2019 r. o wolnych stanowiskach asesorskich w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Poznaniu

0000-00-00 WMP20190000373

-

Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 4 kwietnia 2019 r. o wolnych stanowiskach asesorskich w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym we Wrocławiu

0000-00-00 WMP20190000372

-

Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 4 kwietnia 2019 r. o wolnych stanowiskach asesorskich w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Rzeszowie

0000-00-00 WMP20190000371

-Kodeks wyborczy

Uchwała Nr 59/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 15 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wytycznych dla okręgowych komisji wyborczych, dotyczących przyjmowania zgłoszeń i rejestracji list kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego w wyborach zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

0000-00-00 WMP20190000370

-Kodeks wyborczy

Uchwała Nr 43/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazania kart do głosowania dla obwodów głosowania utworzonych na polskich statkach morskich w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

0000-00-00 WMP20190000369

-o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w I kwartale 2019 r.

0000-00-00 WMP20190000368

-Kodeks wyborczy

Uchwała nr 42/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazania kart do głosowania dla obwodów głosowania utworzonych za granicą w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

0000-00-00 WMP20190000367

-

Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 8 kwietnia 2019 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego

0000-00-00 WMP20190000366

-

Ogłoszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 8 kwietnia 2019 r. o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego

0000-00-00 WMP20190000365

-Kodeks wyborczy

Uchwała nr 41/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych dotyczących sprawdzenia w systemie informatycznym zgodności arytmetycznej danych zawartych w projektach protokołów głosowania i w protokołach głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

0000-00-00 WMP20190000364

-Kodeks wyborczy

Uchwała nr 39/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania okręgowych komisji wyborczych i rejonowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

0000-00-00 WMP20190000363

-

Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

0000-00-00 WMP20190000361

-

Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na powołanie Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

0000-00-00 WMP20190000360

-o finansach publicznych

Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie wykazu jednostek, którym w 2018 r. przyznano dotacje celowe i podmiotowe, oraz kwot tych dotacji

0000-00-00 WMP20190000359

-

Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie wyrażenia przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej poseł Iwony Arent

0000-00-00 WMP20190000358

-o finansach publicznych

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie wyniku nominalnego sektora instytucji rządowych i samorządowych za lata 2015-2018

0000-00-00 WMP20190000357

-o finansach publicznych

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie łącznej dynamiki wartości produktu krajowego brutto w cenach stałych za lata 2013-2018

0000-00-00 WMP20190000356

-

Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 4 kwietnia 2019 r. o wolnych stanowiskach asesorskich w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Lublinie

0000-00-00 WMP20190000355

-

Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 4 kwietnia 2019 r. o wolnych stanowiskach asesorskich w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Łodzi

0000-00-00 WMP20190000354

-

Obwieszczenie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 4 kwietnia 2019 r. o wolnych stanowiskach asesorskich w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Gdańsku

0000-00-00 WMP20190000353

2019-04-26
Dz.U. 2018 poz. 1480

Ustawa

Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie wysokości opłat za czynności organów administracji miar związane z tachografami

2019-04-26
Dz.U. 2015 poz. 349

Ustawa o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 kwietnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu "Restrukturyzacja małych gospodarstw" w ramach poddziałania "Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

2019-04-27
Dz.U. 2017 poz. 59

Ustawa Prawo oświatowe

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw

2019-04-27
Dz.U. 2005 nr 179 poz. 1485

Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie współpracy podmiotów leczniczych prowadzących leczenie lub rehabilitację osób używających środków odurzających, substancji psychotropowych, nowych substancji psychoaktywnych lub środków zastępczych z Krajowym Biurem do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii

2019-04-27
Dz.U. 2005 nr 179 poz. 1485

Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie postępowania ze środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi, nowymi substancjami psychoaktywnymi, prekursorami kategorii 1, lub ich preparatami, oraz środkami zastępczymi

2019-04-27
Dz.U. 2001 nr 63 poz. 636

Ustawa Prawo o miarach

Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych

2019-04-29
Dz.U. 2011 nr 30 poz. 151

Ustawa o kierujących pojazdami

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie numeru ewidencyjnego ośrodka szkolenia kierowców i innego podmiotu prowadzącego szkolenie, wzorów dokumentów związanych z utworzeniem i działalnością ośrodka szkolenia kierowców oraz wysokości opłaty za wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców i opłaty za wydanie poświadczenia potwierdzającego spełnianie dodatkowych wymagań przez ten ośrodek

2019-04-30
Dz.U. 2017 poz. 2203

Ustawa o finansowaniu zadań oświatowych

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie udzielania w 2019 r. publicznym szkołom artystycznym realizującym kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, prowadzonym przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne, dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe

2019-04-30
Dz.U. 2018 poz. 1000

Ustawa

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie wzoru legitymacji służbowej pracownika Urzędu Ochrony Danych Osobowych

2019-05-01
Dz.U. 2004 nr 171 poz. 1800

Ustawa Prawo telekomunikacyjne

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 1 kwietnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie planu numeracji krajowej dla publicznych sieci telekomunikacyjnych, w których świadczone są publicznie dostępne usługi telefoniczne

2019-05-01
Dz.U. 2018 poz. 1668

Ustawa

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie stypendiów ministra dla studentów

2019-05-01
Dz.U. 2016 poz. 177

Ustawa Prawo o prokuraturze

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagrodzenia zasadniczego prokuratorów oraz wysokości dodatków funkcyjnych przysługujących prokuratorom

2019-05-01
Dz.U. 2005 nr 150 poz. 1249

Ustawa o dopłatach do ubezpieczeń upraw rolnych

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie wartości klimatycznego bilansu wodnego dla poszczególnych gatunków roślin uprawnych i gleb

2019-05-01
Dz.U. 2009 nr 3 poz. 11

Ustawa o podatku akcyzowym

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie zezwoleń na wykonywanie działalności w zakresie podatku akcyzowego

2019-05-03
Dz.U. 2011 nr 21 poz. 112

Ustawa Kodeks wyborczy

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 kwietnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie spisu wyborców

2019-05-26
Dz.U. 2001 nr 5 poz. 44

Ustawa o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 kwietnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych

2019-06-01
Dz.U. 2004 nr 91 poz. 872

Ustawa

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie ewidencji zwierząt wprowadzanych na targ, wystawę, pokaz, konkurs lub do miejsca gromadzenia zwierząt

2019-07-01
Dz.U. 2018 poz. 1668

Ustawa

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie stypendiów ministra właściwego do spraw wewnętrznych przyznawanych studentom za znaczące osiągnięcia naukowe lub sportowe

2019-07-02
Dz.U. 2002 nr 130 poz. 1112

Ustawa Prawo lotnicze.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie zakazów lub ograniczeń lotów na czas dłuższy niż 3 miesiące

2019-07-02
Dz.U. 2002 nr 130 poz. 1112

Ustawa Prawo lotnicze.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie ograniczeń lotów na czas nie dłuższy niż 3 miesiące

2019-07-02
Dz.U. 2002 nr 130 poz. 1112

Ustawa Prawo lotnicze.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie struktury polskiej przestrzeni powietrznej oraz szczegółowych warunków i sposobu korzystania z tej przestrzeni

2019-07-11
Dz.U. 1997 nr 98 poz. 602

Ustawa Prawo o ruchu drogowym

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie profesjonalnej rejestracji pojazdów, stosowanych oznaczeń oraz opłat związanych z profesjonalną rejestracją pojazdów

2019-07-11
Dz.U. 1997 nr 98 poz. 602

Ustawa Prawo o ruchu drogowym

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie warunków produkcji i sposobu dystrybucji profesjonalnych tablic rejestracyjnych i znaków legalizacyjnych oraz trybu legalizacji profesjonalnych tablic rejestracyjnych

2019-09-01
Dz.U. 1991 nr 95 poz. 425

Ustawa o systemie oświaty

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych szkołach i placówkach

2019-09-01
Dz.U. 2017 poz. 59

Ustawa Prawo oświatowe

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach

2019-09-01
Dz.U. 2017 poz. 59

Ustawa Prawo oświatowe

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie doradztwa zawodowego

2019-09-01
Dz.U. 2017 poz. 59

Ustawa Prawo oświatowe

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie typów szkół i placówek, w których nie tworzy się samorządu uczniowskiego

2019-09-01
Dz.U. 2017 poz. 59

Ustawa Prawo oświatowe

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego

2019-09-01
Dz.U. 2017 poz. 59

Ustawa Prawo oświatowe

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego

2019-09-01
Dz.U. 2017 poz. 59

Ustawa Prawo oświatowe

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów szkół i placówek, w których nie tworzy się rad rodziców
Ekoinfonet udostępnia dane o aktualnych aktach wykonawczych do Ustaw.
Na stronach zbudowanych na bazie popularnych CMSow nie ma problemu z odczytem.
Na stronach opartych na języku PHP do odczytu kanalu RSS wykorzystujemy funkcję
simplexml_load_file();
podając jako parametr ścieżkę dostępu:
http://monitor.ekoinfonet.pl/rozporzadzenia.php?do="numer_aktu_prawnego"
W ramce, przykład pobrania rozprządzeń do Ustawy o podatku akcyzowym.

Zmienna limit okresla ilość wyświetlonych pozycji.

Efekt działania:
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie zezwoleń na wykonywanie działalności w zakresie podatku akcyzowego
Wed, 24 Apr 2019 00:00:00 +0000
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie danych umieszczanych w Systemie oraz trybu postępowania w przypadku przemieszczania wyrobów akcyzowych przy użyciu Systemu
Fri, 01 Mar 2019 00:00:00 +0000
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy
Wed, 06 Feb 2019 00:00:00 +0000
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie norm dopuszczalnych ubytków niektórych wyrobów akcyzowych
Mon, 06 Aug 2018 00:00:00 +0000
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 października 2018 r. w sprawie środków skażających alkohol etylowy
Mon, 19 Nov 2018 00:00:00 +0000


 • o RSS -źródło - wikipedia https://pl.wikipedia.org/wiki/RSS

RSS umowna rodzina języków znacznikowych do przesyłania nagłówków wiadomości i nowości na wybranych przez użytkownika RSS stronach. Wystarczy dodać daną stronę (musi ona obsługiwać system RSS) do czytnika RSS. Wszystkie w większym lub mniejszym zakresie bazują na XML-u. Aby skorzystać z kanału RSS, potrzebny jest odpowiedni program, tzw. czytnik kanałów. Często czytniki RSS-ów są zamieszczane w programach pocztowych. Wyróżnia się następujące rodziny RSS:

Wiadomości RSS można przeglądać w:

Czytniki kanałów RSS


Funkcjonowanie czytnika kanałów

Czytnik kanałów pozwala wczytywać nagłówki wiadomości publikowanych w kanałach informacyjnych dostępnych w Internecie. Nagłówek zawiera tytuł, zwięzły opis oraz link odsyłający do bardziej szczegółowej informacji, znajdującej się w serwisie prowadzonym przez wydawcę kanału (może być nim każda osoba prowadząca serwis WWW). Czytnik RSS pozwala śledzić wiele kanałów jednocześnie. Zazwyczaj program jest dostarczany z predefiniowaną listą kanałów, ale użytkownik może do nich dodawać nowe, organizując je w grupy tematyczne.

Zaletą czytnika kanałów jest możliwość śledzenia w jednym interfejsie bieżących informacji pochodzących z wielu Ÿródeł jednocześnie oraz wczytywania tych, które są dla czytelnika interesujące. Wszystkie czytniki potrafią wyświetlać strony WWW z pełnymi wiadomościami w swoim interfejsie i nie wymagają uruchamiania przeglądarki internetowej.

Wyróżnia się samodzielne czytniki kanałów oraz wtyczki (pluginy) do innych programów, przede wszystkim przeglądarek internetowych i programów pocztowych.

Przykładami wtyczek są rozszerzenia do przeglądarki Firefox Sage, czytnik wbudowany w przeglądarki Opera i Avant Browser oraz w programy pocztowe Thunderbird, Evolution i rozszerzenie zawarte w programie narzędziowym Desktop Sidebar. Firefox od wersji 1.0 posiada obsługę RSS/Atom w formie zakładek. Podobny mechanizm obsługi kanałów RSS wbudowany jest w przeglądarce Safari (od wersji 2.0) dla systemu MacOS X.

Kanały RSS obsługują także komunikatory takie jak np.: Miranda IM, Konnekt (za pomocą odpowiedniej wtyczki), WPkontakt czy Spik. Protokół Gadu-Gadu jest wykorzystywany przez bota nagadu.info. Podobne możliwości wysyłania wiadomości o nowych elementach kanału istnieją w protokole Jabber (XMPP), poprzez odpowiedni transport lub bota.

Do komercyjnych czytników RSS dla systemu operacyjnego Microsoft Windows należy m.in. Microsoft Outlook (od wersji 2007), FeedDemon, ale w serwisach z oprogramowaniem dostępne są także liczne darmowe czytniki, jak RSSreader, RSS Bandit czy polski Cafe News, Cliper lub Paseczek.

Z wolno dostępnych (głównie dla systemów Unix) czytników RSS można wymienić Liferea, akregator, straw, Blam!, RSSOwl. Istnieją również wtyczki do klientów pocztowych, takich jak Evolution, Thunderbird, Claws Mail.

Wyróżnia się również czytniki w postaci strony WWW, dedykowanej do przeglądania i organizowania (najczęściej po założeniu konta) publicznie dostępnych kanałów. Z czytników takich można korzystać przy użyciu dowolnej przeglądarki internetowej. Jednym z popularnych darmowych 'czytników' tego typu był Czytnik Google (Google Reader), wyłączony 1 lipca 2013..

Wybrane funkcje czytników kanałów

 • Obsługiwanie formatów(standardy) kanałów (Atom, RSS 0.90/1.0, RSS 2.0 i RSS 0.91/0.92/0.93)
 • Sposoby subskrybowania kanałów
 • Rozpoznawanie kanałów na stronie internetowej
 • Import i eksport danych o kanałach (OPML)
 • Wyszukiwarka kanałów w Internecie
 • Kategoryzacja kanałów w czytniku
 • Wbudowany podgląd wiadomości
 • Wyszukiwanie wiadomości według słów kluczowych
 • Aktualizacja kanałów
 • Usuwanie starych wiadomości

jestes na indexie


O stronie Auditor wymagań prawnych
strona jest prezentacją skryptu wspomagającego zarządzanie. W zamyśle, ma dostarczać informacji o aktualnych aktach prawnych według kategorii zdefiniowanych przez użytkownika a także, informować o statusie dokumentów uznanych za nadzorowane w systemie. W celu zapoznania się z funkcjonalnościami skryptu nalezy założyc indywidualne konto. Konto zawiera adres email użytkownika jako login i indywidualne hasło

O "newsletterze" w przypadku opublikowania nowych aktów prawnych z kategorii wybranej przez Subskrybenta system wysyła powiadomienie via email. Wiadomość zawiera link do strony z informacją o nowym akcie . We wiadomości jest zawarty link do rezygnacji z subskrypcji oraz do zmiany ustawień.

wyloguj
historia logowań

Treści na tej stronie zostały pobrane z zasobów udostepnianych przez Sejm RP System Informacyjny Sejmu Ka¿da informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystywaniu na zasadach i w trybie okre?lonych w ustawie. (Art. 1 ust 1 - ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198 z pó¿n. zm.)
Informację publiczną Kancelaria Sejmu udostępnia poprzez ogłaszanie dokumentów i innych informacji w Systemie Informacyjnym Sejmu. (Art. 202a. ust 1 uchwały Sejmu RP z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulaminu Sejmu RP)
System Informacyjny Sejmu jest dostępny poprzez sieæ Internet pod adresem http://www.sejm.gov.pl/ i przeznaczony do gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych związanych z działalnoscią Sejmu i jego organów oraz Kancelarii Sejmu.
Zezwala się na bezpłatne wykorzystywanie materiałów znajdujących się w Systemie Informacyjnym Sejmu, z ograniczeniami przedstawionymi poni¿ej: przy wszystkich materiałach (video, audio czy tekstowych) pobieranych ze strony www.sejm.gov.pl powinna znajdowaæ się informacja o ¿ródle pochodzenia materiałów. ¯ródłem tym jest System Informacyjny Sejmu